St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel


                                                     Cluster Klavertje Vijf


                           Echteld       Ommeren       Ingen       Eck en Wiel       MaurikHistorie

In de jaren negentig verscheen een synode-rapport met de titel "Op kleine schaal toch vitaal".
Enerzijds signaleert dit rapport de zorgelijke situatie waarin kleine gemeenten zich bevinden.
Anderzijds constateert het rapport een grote vitaliteit en voldoende mogelijkheden in deze kleine
gemeenten om op kleine schaal volop gemeente te kunnen zijn.
De Hervormde Classis Tiel herkende zich in dit rapport. Op 28 feb.1999 werd ds. W.C. van Laatum
in het ambt van predikant met bijzondere opdracht verbonden aan de Hervormde Classis Tiel.
Hij werd voor vijf jaar het gezicht en de motor van de stuurgroep kleine gemeenten van de classis.
Als vrucht van zijn werk werd op 8 april 2003 het Cluster Klavertje Vier opgericht, waarin eerst de 
gemeenten van Echteld, Ommeren, Ingen en Eck en Wiel participeerden. De gemeente van Maurik
is 7 maart 2012 toegetreden, de naam is toen veranderd in Cluster Klavertje Vijf.  (cluster - groep)


Samenwerking

Binnen het cluster vinden ontmoetingen en overleg plaats tussen de gemeenten met behoud eigen
identiteit. Predikanten, ambtsdragers en commissies ontmoeten elkaar voor overleg. Bij deze 
bijeenkomsten wordt er informatie uitgewisseld en activiteiten ontplooid.