Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

          ANBI-transparantie gegevens (St. Anna Kerk) Hervormde Gemeente te Eck en Wiel, 
          behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.
 
 

A. Agemene gegevens.

Naam ANBI:  Hervormde Gemeente te Eck en Wiel
Adres:           Pr. Beatrixstraat 11
Postcode:     4024 HK
Plaats:          Eck en Wiel
Telefoon:      0344-694843

E-mail:          
scriba@kerkeckenwiel.nl
Website:       http://www.kerkeckenwiel.nl/index.php   
RSIN nr:       821841671   
KvK nr:         30279668

De Hervormde gemeente te Eck en Wiel is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde  gemeente te Eck en Wiel.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad negen leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling / visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan 
  
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland 

E. Visie van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Eck en Wiel

De gemeente komt allereerst bijeen om samen als gemeente God te ontmoeten. God wil tronen op de lofzangen van zijn volk.

De eredienst als dienst van Woord en Sacramenten (doop en avondmaal), gebed en gaven, is ontmoeting met God en elkaar. De prediking is prediking van verzoening en heiliging. Jezus Christus maakt ons een met God en roept ons Hem na te volgen en in dienst te staan van zijn Koninkrijk.

In de eredienst klopt het hart van de gemeente. De eredienst is ontmoeting met de drieenige God, die Schepper is van ons leven, die in Jezus Christus ons verlost van zonde en kwaad, die ons vernieuwt en geloof schenkt door de Heilige Geest. De eredienst kan door niemand van de gemeente van Christus gemist worden. Altijd blijft daarom de oproep om de samenkomsten van de gemeente trouw te bezoeken.

Binnen de Hervormde gemeente te Eck en Wiel is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor het financiële beheer en beleid, de verwerving en inning van inkomsten door kerkelijke bijdragen, collecten en andere baten; voor zover niet van diaconale aard (Ord.11 ’de vermogensrechtelijke aangelegenheden’). En voor het beheer van de Sint Anna Kerk en het groot onderhoud van de pastorie. Verder is het College verantwoordelijk voor het personeelsbeheer en personele honoraria en vergoedingen.

F. Beloningsbeleid 
          
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Er zijn geen overige medewerkers in loondienst. Mochten er medewerkers in dienst komen, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, dan is de beloning geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

G. Verslag Activiteiten 
                
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

H. Voorgenomen bestedingen 
 
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

I. Verkorte staat van baten en lasten met toelichtingToelichting     
 
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

Begroting
2022
Rekening
2021
Rekening
2020
 Opbrengsten en Baten
 Opbrengsten onroerende zaken €     12.890  €     13.396  €     12.902 
 Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen          
 Bijdragen van leden en anderen €     51.700  €     44.557  €     58.997 
 Totaal baten A €     64.590  €     57.953  €     71.899 
       
 Uitgaven en Kosten      
 Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen €       9.200  €     12.772  €     10.359 
 Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen €       1.698  €          588  €            34 
 Pastoraat resp. diaconaal pastoraat €     60.300  €     54.665  €     59.352 
 Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten €       2.200  €       2.215  €       7.888 
 Verplichtingen/bijdragen aan andere organen €       3.150  €       2.957  €       2.949 
 Salarissen en vergoedingen €       1.350  €       1.350  €       1.350 
 Kosten beheer, administratie en archief €       3.900  €       3.362  €       3.586 
 Rentelasten/bankkosten €          500  €          761  €          247 
 Afdrachten door te zenden collecten en giften €          200  €          901 
 Totaal lasten A €     82.498  €     78.670  €     86.666 
       
 Operationeel resultaat (A) €    -17.908  €    -20.717  €    -14.767 
       
 Incidentele baten en lasten      
 Incidentele baten €     84.669  €   375.671 
 Incidentele lasten
 Incidentele baten en lasten (B)  €     84.669  €   375.671 
       
 Resultaat verslagjaar (A+B) €    -17.908  €     63.952  €   360.904 
       
 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
 Onttrekkingen bestemmingsreserves €              0 
 Onttrekkingen bestemmingsfondsen  - 
 Toevoegingen bestemmingsreserves €              0  €    -84.669  €  -375.671 
 Toevoegingen bestemmingsfondsen
 Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen €              0  €    -84.669  €  -375.671 
       
 Resultaat naar Algemene reserve (D) €    -17.908  €    -20.717  €    -14.767 

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor
hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor
het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.   
      
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of
geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten
van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van
monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen
voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke
bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en
verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel,
vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.