Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

Colofon

De website is operationeel van start gegaan op 4 december 2007 onder verantwoordelijkheid van
de kerkenraad van de Sint Annakerk, Protestantse gemeente te Eck en Wiel.
Voor de onderwerpen welke op de actualiteitenpagina zijn geplaatst ligt de verantwoordelijkheid bij
de schrijver / ondergetekende van het desbetreffende onderwerp.

De foto’s zijn genomen door G.B. (Gerard) ter Haar.


Disclaimer
 

Gebruik van de website van de Sint Annakerk, Protestantse gemeente te Eck en Wiel (hierna te
noemen Sint Annakerk), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site,
wordt door de Sint Annakerk uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake
van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via
de site toegang wordt geboden.
De Sint Annakerk, alsmede kerkenraad en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen,
verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen
aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de Sint Annakerk.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de Sint Annakerk zijn
enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker.
De Sint Annakerk geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met
betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
De Sint Annakerk gaat zorgvuldig om met het publiceren van informatie en zal naar vermogen
onderzoeken of derden rechten kunnen ontlenen aan de gepubliceerde informatie.
Mocht onverhoopt publicatie plaatsvinden van informatie waarop derden publicatierecht menen te
hebben, zonder dat daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden, dan zal de Sint Annakerk deze
informatie van de site verwijderen zodra daarom door de rechthebbende wordt gevraagd.
 

Privacyverklaring  AVG

Inleiding

De Sint Annakerk te Eck en Wiel verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is ook van toepassing op gegevens die op deze website verzameld worden al dan niet anoniem. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking gesteld. Wij delen uw gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de gerechtvaardigde activiteiten van onze kerkelijke gemeente. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Uitgangspunten

De manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens voldoet aan de uitgangspunten van de AVG.

1. Rechtmatigheid en doelbinding

• Wij gebruiken alleen gegevens wanneer dit nodig is vanwege gangbare en gerechtvaardigde activiteiten
  van de gemeente of het gerechtvaardigd belang om de gemeente als toegankelijke gemeenschap te
  laten functioneren.
• Gegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van
  gerechtvaardigde kerkelijke activiteiten.
• Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is.

2. Transparantie

• De gegevens die wij verwerken kunnen altijd opgevraagd worden.
• Wij kunnen aantonen welke maatregelen door ons zijn getroffen om aan de AVG te voldoen. Op
  landelijk niveau stelt de Protestantse Kerk van Nederland ook informatie en richtlijnen ter
  beschikking met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

3. Juistheid

• Wij zorgen er voor dat we de juiste gegevens van betrokkenen opslaan en zullen deze (laten)
  controleren als dat nodig is.

4. Bescherming

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens
te beschermen.

• Alleen medewerkers, vrijwilligers van de Sint Annakerk te Eck en Wiel hebben toegang tot uw     
  persoonsgegevens. Deze personen ondertekenen een geheimhoudingsverklaring alvorens gegevens 
  worden verstrekt. De ledenadministrateur beheert de geheimhoudingsverklaringen.
• Gegevens verkregen via de PKN worden uitsluitend verkregen door middel van een beveiligde server
  met een versleutelde SSL verbinding.
• De toegang tot deze gegevens is beveiligd met gebruikersnaam en een veilig wachtwoord.
• De predikant heeft toegang tot gegevens van leden en overige geregistreerden en gebruikt deze   
  volgens deze privacyverklaring.
• De ledenadministrateur heeft toegang tot gegevens van leden en overige geregistreerden en
  verstrekt deze slechts volgens deze privacyverklaring. De ledenadministrateur registreert welke
  gegevens hij verstrekt heeft en aan wie op een ‘lijst van verstrekking’. De ledenadministrateur is
  er voor verantwoordelijk dat deze verkrijgers een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend
  dan wel ondertekenen.
• De ledenadminstrateur verstrekt gegevens aan leden van de kerkenraad, de coördinator van de
  bezoekdames en het verjaardagsfonds. Deze personen kunnen de aan hen verstrekte gegevens
  doorleiden aan vrijwilligers. De verstrekkers zijn er voor verantwoordelijk dat deze vrijwilligers
  een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend dan wel ondertekenen. Zij leveren deze in bij
  de ledenadministrateur. Deze beheert een overzicht van geheimhoudingsverklaringen alsmede de
  getekende geheimhoudingsverklaringen.
• Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld, tenzij deze verstrekt moeten worden om te
  voldoen aan een wettelijke verplichting.
• Alleen uw eigen persoonlijke gegevens worden op uw verzoek aan u verstrekt.

5. Toepasselijkheid

Dit privacy beleid is van toepassing op:

• Alle gegevens die beschikbaar zijn of worden gesteld via de PKN ledenadministratie. De NAW
  gegevens (naam, adres, woonplaats) worden in het algemeen via de burgerlijke gemeente aan de
  PKN aangeleverd.
• Gegevens die via de mailadressen op de website aan ons toegestuurd worden.
• Foto’s van kerkbezoekers, vrijwilligers of van functionarissen van de kerk worden alleen na
  uitdrukkelijke toestemming geplaatst op de website.

6. Verwerking

Persoonsgegevens worden door de Sint Annakerk te Eck en Wiel gebruikt voor de volgende verwerkingen:

• Uitvoeren van werkzaamheden aan websites en interne communicatie binnen de Sint Annakerk te
  Eck en Wiel.
• Communicatie over activiteiten van de kerk.
• Informatie die van direct belang is voor de het uitoefenen van gerechtvaardigde activiteiten van de
  Sint Annakerk te Eck en Wiel.

7. Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten
wijzigen of verwijderen. U kunt hierover contact opnemen via leden@kerkeckenwiel.nl
De Sint Annakerk te Eck en Wiel is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij u
informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie.

Indien u informatie wenst over trouwen, dopen of iets anders kunt u een mail sturen aan
scriba@kerkeckenwiel.nl of via een contactpersoon vermeld op de pagina contact onze website.

8. Datalek

Indien er sprake is van een datalek wordt deze door iedere gebruiker van gegevens conform de
geheimhoudingsverklaring gemeld aan de voorzitter van de kerkenraad. De voorzitter, in overleg met
de kerkenraad, draagt er voor zorg dat de melding wordt afgehandeld conform de richtlijnen van de
Autoriteit Persoonsgegevens.

De voorzitter draagt zorg voor registratie van de melding en de wijze van afhandeling. De voorzitter
beoordeelt of er sprake is van een potentieel grote impact op de bescherming van de
persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Indien daarvan sprake is draagt de
voorzitter zorg voor melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.