St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Pinksteren

23-05-2021

Christenen vieren met Pinksteren de uitstorting van de Heilig Geest, beschreven in Handelingen 2.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren alle leerlingen van Jezus bij elkaar. Plotseling
klonk er uit de Hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden
geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en
zich op ieder van hen neerzette en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide
toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven. Toen het geluid weer-
klonk, dromden de mensen samen en raakten geheel in verwarring. Daarop trad Petrus naar voren en
hield een  lange toespraak waarin de opstanding van Jezus de Messias centraal staat. Hij legde uit dat
wat hier nu gebeurde, is aangekondigd door de profeet Joël. Hij maande de menigte zich te bekeren
tot Jezus om vergeving van zonden te krijgen. Drieduizend mensen gaven gehoor aan deze oproep
en lieten zich dopen. Zij vormden de eerste Christelijke Gemeente, het begin van het Christendom.

Het Joodse Pinksterfeest heet Sjavoeot dat is Hebreeuws voor Wekenfeest. Dit feest wordt 7 weken
(49-dagen) na Pesach, het Joodse Paasfeest gevierd. Met Sjavoeot herdenken de Joden dat God de
Thora (Tien Geboden) aan Mozes gegeven heeft op de berg Sinaï.

De naam Pinksteren komt van het Griekse Pèntèkostè dat vijftigste betekent. Het is de laatste dag
van de 50-daagse Paastijd, die aanvangt op (49 + 1) Pasen. 
De liturgische kleur op Pinksteren is rood, symbool voor de Geest.

Na Pinksteren begint de zogenaamde groene tijd, dat wil zeggen de gewone zondagen door het jaar.
Maar met de Heilige Geest die de mensen inspireert God te volgen, die ons geopenbaard is in Jezus.
De liturgische kleur na Pinksteren is groen, symbool voor verwachting. 

In tegenstelling tot Kerstmis en Pasen kent Pinksteren tegenwoordig geen uiterlijk vertoon meer.
Oude gebruiken zoals het loslaten van duiven uit de nok van de kerk en het neer laten dwarrelen van
rozenblaadjes, symboliek voor het neerdalen van de vurige tongen zijn in de loop der tijd verdwenen.