Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

14-11-2023

Kerkdiensten

Zondag 19 november 10.00 uur dhr. D.C. Brinkman uit Ochten.

Zondag 26 november 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, laatste zondag kerkelijk jaar.

Zondag 3 december 10.00 uur ds. T. Nielen-Rosier, 1e adventszondag

 

Giften

Giften voor de kerk via mw. R. Muller € 10,–; via mw. E. Zanting € 50,– en via dhr. T. van Wijk € 40,–.

De dankstondcollecte heeft het prachtige bedrag van € 2.210,– opgebracht. 

Iedereen die hieraan heeft meegewerkt heel hartelijk dank daarvoor.

 

Vanuit de Annakamer

Op 15 oktober is Kylian Schuur gedoopt. 

In een volle kerk beloofden zijn ouders dat ze Kylian met God bekend willen maken. 

Ook Kylian is opgenomen binnen de kerkgemeenschap en zijn naam staat in Gods handpalm gegrifd.

 

Afgelopen week vierden we weer dankdag. 

De tafel was gevuld met fruit. Geleverd door firma’s uit de omgeving. 

Het koor Cantate Deo zong in de dienst. 

We danken de families De Heus, Baars, Van Arkel en Van Beusichem voor het prachtige fruit. Inmiddels is het uitgedeeld aan ouderen en zieken. 

Het was een dankdag met een randje: vanaf volgend jaar vieren we bid- en dankdag op de zondag erna, dus 17 maart 2024 biddag en 10 november 2024 dankdag. Vanwege de kleine opkomst gebeurt het niet meer op woensdag.

 

Afgelopen zondag hebben we aandacht gegeven aan de mantelzorgers. 

Velen ontvingen een roos van een kerklid. 

Mantelzorg doen we vaak gewoon, omdat anderen ook voor ons gezorgd hebben, of omdat we vinden dat het gewoon moet. Het is niet altijd makkelijk, soms zet je veel op zij. 

Daarom, 1x per jaar een roos, als een blijk van meeleven en ter ondersteuning.

 

Op zondag 26 november zullen de namen genoemd worden van leden of dierbaren die zijn overleden het afgelopen jaar binnen de gemeente. 

We noemen de volgende namen: mw. A.M. (Marie) de Keijzer-Ursinus, 91 jaar; mw. E. Schreuders-Timmer; ds. H.W.J. Faassen, 75 jaar, oud predikant Eck en Wiel; dhr. M. (Marius) J.T. van den Berg, 88 jaar; mw. A. van Doorn-Boelhouwer, 61 jaar; mw. J. (Jannie) K. van der Linden-de Jonge, 78 jaar; mw. E. van Ingen-Louwes, 85 jaar; mw. J. (Jennie) Bleijenberg-Alberts, 91 jaar; dhr. D. van Ingen, 90 jaar; dhr. G.J.C. Hasselaar, 96 jaar; mw. J.C. (Ans) van Bruxvoort-Nab, 80 jaar; dhr. H.A. (Henk) van Doorn, 60 jaar en mw. W.O. van Tuil-van Doorn, 82 jaar.

 

Na de dienst blijft de kerk geopend tot ca 14.00 uur. 

Iedereen uit het dorp die een kaarsje wil aansteken voor een overledene, of even stil wil zijn, is welkom. 

Er is een mogelijkheid voor een gesprek en er is muziek.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw An Knobbout-van der Linden op de Doejenburg; naar dhr. en mw. Van Elst-Kwint, aan de Klaproosstraat; naar dhr. Nelis Gidding, Rijnstraat en naar dhr. Geurt van Bruxvoort, Tielseweg. 

 

In memoriam mevr. Van Tuil-van Doorn

Op zondag 22 oktober is in de leeftijd van 82 jaar overleden Wilhelmina Ottolina (Willy) van Tuil-van Doorn. 

Willy van Tuil groeide op aan de Dreef in Eck en Wiel als middelste in een gezin van drie dochters. 

Na de middelbare school ging ze als coupeuse en verkoopster aan de slag bij het bekende modehuis Blijdesteijn in Tiel. 

In 1964 trouwde ze met Gijs van Tuil en samen kregen ze twee kinderen en later vier kleinkinderen. 

Gijs had samen met een broer een garagebedrijf en op de achtergrond werkte Willy mee in dat bedrijf. 

Ze had ook jarenlang de zorg voor opa van Doorn (haar vader) en later voor oma Van Tuil (haar schoonmoeder), die beiden bij het gezin ingewoond hebben. 

Daarnaast zat ze op het kerkkoor en heeft ze zich als vrijwilligster jarenlang ingezet voor de kerk, onder andere op de rommelmarkt en als bezorgster van De Kerk Roept. Ze genoot ook van de jaarlijkse 55+ reis van de kerk. 

Na het overlijden van haar man Gijs in 2012 verhuisde ze naar een seniorenwoning maar haar gezondheid begon haast ongemerkt af te nemen. Een jaar geleden werd ze opgenomen in een verpleeghuis in Culemborg en later in het Kulturhus in Lienden waar ze goed werd opgevangen. 

Trots was ze op haar achterkleinkind. 

Na een kort ziekbed is ze in Lienden overleden. 

In de herdenkingsdienst op zaterdag 28 oktober in het jeugdgebouw van de Hervormde gemeente in Eck en Wiel hebben we geluisterd naar een gedeelte van Psalm 139. Daar staat dat “Gods rechterhand ons kan vasthouden” wat er ook gebeurt. 

We wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere familie sterkte bij de verwerking van dit verlies.

 

Ds. J. Schenderling

 

Overleden

Op 2 november is mw. C.W. Steenis-van Ingen, in de leeftijd van 85 jaar, overleden. 

Zij woonde de laatste jaren in De Valentijn te Maurik. 

Het afscheid heeft inmiddels plaats gevonden. 

We wensen haar familie de komende tijd sterkte toe.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341 1039 26. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370 6999 55. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000 8052 69. 

 

Hartelijke groet,

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier, 

tel. 0344-691034,

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Zangdienst

D.V. Zondagavond 10 december om 19.00 uur is er een zangdienst in onze mooie St. Annakerk.

Het thema is ‘Troost en Hoop’. Noteer het alvast in uw/jullie agenda. 

Van harte uitgenodigd om samen te zingen, bemoedigd te worden en God te loven. 

 

Hartelijke groeten van de zangdienstcommissie: 

Anja Quist, 

Rianne van Meeteren 

en Marja van Amerongen

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 21 november op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl