Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

11-07-2023

Kerkdiensten

Zondag 16 juli 10.00 uur mw. ds. M.A. de Hoog uit Zeist.

Zondag 23 juli 10.00 uur ds. T.P. de Jong uit Schaarsbergen.

 

 

Giften

Gift voor de kerk via Theo van Wijk € 25,–. Gift voor het orgelfonds via Hans van Leusden € 50,–.

 

Solidariteitskas 2023

Van alle meerderjarige leden van de Protestantse Kerk in Nederland wordt gevraagd om € 10,– bij te dragen aan de Solidariteitskas. 

 

Een deel van het geld wordt gebruikt om solidair te zijn met andere kerken of Christenen die het moeilijk hebben. Daarnaast is ook een (groot) deel van het geld bestemd voor het werk van allerlei activiteiten in onze eigen plaatselijke gemeente. 

 

De collectanten komen binnenkort bij u aan de deur voor uw bijdrage. 

Namens de kerkenraad bij voorbaat onze dank.

 

De kerkrentmeesters

 

Vanuit de Annakamer

Op 14 juni is basisschool De Bloesem op bezoek geweest in de kerk. Ze kwamen in 2 groepen. 

De GVO-docent, mw. Zeissink had een speurtocht met foto’s gemaakt in de kerk en de kinderen zijn druk op zoek gegaan. 

Vooral de vraag naar de dieren in de kerk leverde verrassende antwoorden op. Want weet u waar de vredesduif is, de vogels en de uil? De kinderen zagen andere dieren dan die wij van tevoren gezien hadden (leeuw en slangen). 

Het was een mooie ochtend. Sommige kinderen waren nog nooit in de kerk geweest, een ander was gedoopt. 

De GVO-docente gaat in haar lessen het bezoek nabespreken. 

Hopelijk komen ze volgend jaar weer!

 

Op 22 juni is de ouderensoos naar het Streekmuseum Baron Van Brakel in Ommeren geweest voor de afsluiting van het seizoen. 

Daarna hebben we gegeten in het jeugdgebouw. 

De leiding van de ouderensoos is overgegaan van Ans van Bruxvoort naar Reinie van Doorn. Samen met Betty Borst gaat ze volgend seizoen van start. 

Ans blijft zo lang het mogelijk is meedraaien. Zij werd door de aanwezigen hartelijk bedankt voor haar jarenlange en inspirerende leiding. En voor de lekkere maaltijd.

 

Verjaardagsbusje

Voorlopig is dhr. Theo van Wijk contactpersoon voor het verjaardagsbusje. Bij hem kunt u terecht om het busje te legen en om nieuwe kaarten op te halen.

 

Onze predikant is op vakantie tot 26 juli. 

Voor dringende zaken is Conetta van Beusichem bereikbaar via tel. 06-55818250.

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Hoekstra-Onink; de familie Schreuders en mevrouw Van Bruxvoort. 

 

Ook zijn bloemen gebracht bij het echtpaar Laponder-Van Meeteren om te feliciteren met hun 40-jarig huwelijk.

 

In memoriam: dhr. Hasselaar. Op 19 juni is overleden de heer Gerrit Cornelis Johannes Hasselaar. 

Hij mocht 96 jaar worden en woonde Spiraeastraat 13. 

Wat een verdriet voor zijn vrouw en zijn kinderen. 

De laatste acht maanden van zijn leven werd hij verzorgd in ‘De Valentijn’.

 

Als we zijn leven overzien dan was hij een rustige man, die zijn vertrouwen stelde op de Heere zijn God. Zo heeft hij in onze gemeente ook als ouderling gediend. 

Hij stond voor zijn gezin, en heeft een werkzaam leven gehad. 

 

Boven de rouwkaart staat: "Dat wij vrijgesproken worden door het geloof." In dat geloof leefde hij en was tot zegen voor zijn vrouw en kinderen.

 

Op 24 juni kwamen we in de kerk bijeen voor de gedachtenisdienst. We lazen met elkaar uit Romeinen 8, "Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus". 

Na deze dienst gingen we naar de begraafsplaats waar we zijn lichaam hebben toevertrouwd aan de schoot der aarde. 

Moge de Heere zijn vrouw en kinderen nabij zijn om dit grote verlies te verwerken. 

 

Op verzoek van de overledene heeft ds. A. Christ (oud predikant van uw gemeente) de gedachtenisdienst geleid.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden.

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926.

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955.

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269.

 

Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier en scriba Gerrit-Jan van de Pol.

 

Rommelmarktcommissie zoekt helpende handjes

D.V. zaterdag 2 september a.s. hopen wij weer onze jaarlijkse rommelmarkt rondom de St. Annakerk te houden. 

 

Dit kunnen we echter niet zonder hulp. Wilt u/jij een handje helpen met de markt of met het ophalen van de spullen op vrijdagavond 1 september, dan horen we dat graag.

U/je kunt dit voor 5 augustus kenbaar maken bij een van de commissieleden.

Wij hopen op voldoende hulp, zodat onze gezellige markt door kan gaan.

 

Hartelijke groeten van

Henriëtte van den Assem, Corrie Vonk en Rianne van Meeteren

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 juli op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Houd er rekening mee dat dit een maandeditie is.