Sint Annakerk
Protestantse gemeente te
Eck en Wiel

De Kerk Roept

21-02-2023

Kerkdiensten

Zondag 26 februari 10.00 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, 1e zondag 40-dagentijd (familiedienst).

Zondag 5 maart 10.00 uur mw. ds. A.L. Rijken-Hoevens uit Veenendaal, 2e zondag 40-dagentijd.

Woensdag 8 maart 19.30 uur mw. ds. T. Nielen-Rosier, Biddag voor gewas en arbeid.

 

Giften

Giften voor de kerk via Corrie van Elst € 10,–; via Riet Muller € 10,–; via Anneke Slob
€ 10,– en via mw. ds. Nielen-Rosier € 50,– en € 7,–. 

Giften voor het bloemenfonds via Corrie van Elst € 10,–. 

 

In deze De Kerk Roept treft u de rekening van het abonnement 2023 aan, we hopen dat u voor 1 april deze rekening wilt overmaken, dan kunnen we dit snel afronden.

 

Vanuit de Annakamer

De jongerendienst was zeer geslaagd, met mooie bloemstukken, zang, een gedicht, bijbellezing, techniek door jongeren en ook het gesprek van hen met anderen in de kerkdienst. 

De kerkzaal was kleiner gemaakt met de decorstukken van de kerstmusical en de ontstane kerkzaal zat helemaal vol. 

En veel mensen doen iets meer of iets minder voor het klimaat, van afval scheiden tot flexitariër zijn, want helemaal geen vlees…

Het was fijn om de jongeren zo actief te zien in de dienst. Dat smaakt naar meer!

En we gingen allemaal met een bloemetje naar huis!

 

Op 24 februari start de 40-dagentijd. Traditioneel is er op de 1e zondag een familiedienst. Ook dit jaar gebeurt dat. 

We hebben het begrip familie een beetje opgerekt: in Christus zijn we allemaal familie van elkaar. We gaan meer mensen betrekken in deze dienst, jong en oud. 

We volgen het thema van Kerk in Actie: Uit liefde voor jou. Zo zal er een verhaal zijn wat je uit liefde doet voor elkaar.

De 40-dagenkalender zal na de dienst uitgedeeld worden.

 

U bent allen van harte welkom!

 

De bloemen zijn de afgelopen weken ter bemoediging gebracht naar mevrouw Rika van Amerongen, Spiraeastraat en naar de familie Berendsen aan de Henri Dunantstraat. 

Meneer Berendsen is inmiddels geopereerd. We hopen op een voorspoedig herstel. 

 

Berichten van overlijden

Op 5 februari is overleden Adriana van Doorn-Boelhouwer (Janny) in de leeftijd van 61 jaar. 

Op 5 februari is overleden Marius Theodorus Jacobus (Marius) van den Berg in de leeftijd van 88 jaar.

 

We wensen beide families sterkte en kracht van God toe in de komende tijd.

 

In memoriam Marius Theodorus Jacobus van den Berg

Wat was je sterk en arbeidzaam, steeds heb je voor 

een ieder klaar gestaan.

Flink was je je hele leven, moedig ben je tot het einde gebleven.

Flink wil je nu dat wij zullen zijn,

maar afscheid nemen doet zo’n pijn.

 

Met deze woorden deelde de familie mee dat Marius van den Berg toch nog onverwachts is overleden. 

Marius is in Valburg geboren, heeft in Dodewaard gewoond en is in 1951 in Eck en Wiel komen wonen toen zijn ouders daar een boerderij kochten. Hij heeft de boerderij overgenomen en heeft er altijd geboerd tot zijn zoon de boerderij overnam. Hij hield van zijn dieren en liep tot op hoge leeftijd dagelijks een rondje over het erf en in de stallen. Hij genoot van het buiten zijn. 

Na het overlijden van zijn vrouw tobde hij steeds meer met zijn gezondheid. 

Het laatste jaar heeft hij bijna niet meer thuis gewoond. Na lange tijd in het ziekenhuis, op Markant en later Vrijthof kwam hij naar De Valentijn. Daar was hij erg blij mee. Het heeft helaas maar kort geduurd. 

Zaterdag 11 februari hebben we hem herdacht in de St. Annakerk met woorden uit Psalm 8 en aansluitend begraven op de Algemene Begraafplaats in Eck en Wiel.

 

Ds. Trijnie Nielen-Rosier.

 

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 

 

- Voor de diaconie: NL66 RABO 0341103926. 

- Voor kerkbeheer: NL73 RABO 0370699955. 

- Voor Actie Kerkbalans en solidariteitskas naar: NL51 INGB 0000805269. 

 

Een hartelijke groet, 

 

ds. Trijnie Nielen-Rosier,

tel. 0344-691034

e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Woensdag: open Annakamer tussen 10.00 en 12.00 uur.

 

Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 28 februari op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl