St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-07-2022

Maandbrief juli 2022

 

Van harte welkom in de Sint Annakerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen  ontvangen.

 

Zondag 3 juli

10:00 uur voorganger: Dhr. A. van Drie uit Heteren

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte is voor de Diaconie

2e collecte instandhouding predikantsplaats

 

Zondag 10 juli

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. M.A. de Hoog uit Zeist

Ouderling van dienst: Theo van Wijk

Collecten: 1e collecte is bestemd voor Stichting Ambulancewens

2e collecte is bestemd voor de ouderensoos

                                                                                         

Zondag 17 juli

10:00 uur voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld

Ouderling van dienst: Hans van Leusden

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie

2e collecte is voor de erediensten

 

Zondag 24 juli

10:00 uur voorganger: Dr. J. van Beelen uit Veenendaal

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor noodhulp Griekenland

2e collecte voor de kerktelefoon

 

Zondag 31 juli

10:00 uur voorganger: Mw. Ds. T. Nielen uit Eck en Wiel

Ouderling van dienst: Gerrit-Jan van de Pol

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie

2e collecte voor de kerk

 

Vanuit de kerkenraad en werkgroepen

Vorige maand schreven we dat corona voorbij was. In de afgelopen tijd zijn er toch weer meer besmettingen. Daarom geven we geen hand meer na de dienst.

 

De kerkenraad is blij te kunnen vertellen dat Conetta en Wout van Beusichem de kerkenraad willen versterken als ouderling. Gerrit-Jan van de Pol wil een 2e ambtstermijn vervullen, dan als diaken. 

Vanwege dit heuglijke feit vinden er een paar verschuivingen plaats in de diensten:

- 14 augustus: viering Heilig Avondmaal

- 4 september: (her)bevestigingsdienst en aftreden Jannie v.d. Linden als ouderling-kerkrentmeester

- 11 september: startdienst

 

Op 24 juli zijn we als kerk het gastadres voor de verbintenisdienst van ds. Marieke Muijen als predikant – geestelijk verzorger aan de classis Gelderland Zuid & Oost. 

 

Na deze dienst is er koffie drinken in het jeugdgebouw.

 

Toelichting vanuit de classis en van Marieke:

Vaak zijn predikanten-geestelijk verzorgers verbonden aan een zorginstelling. Daarvoor ontvangen zij een zending, meestal van de kerkelijke gemeente in de plaats waar de instelling zich bevindt. In Nederland wordt echter steeds meer zorg buiten de muren van een zorginstelling verleend, ‘gewoon’ in de thuissituatie. Inmiddels zijn er geestelijk verzorgers die juist beschikbaar zijn voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, zoals de zorg buiten een instelling ook wel wordt genoemd. Ik ga als zelfstandig geestelijk verzorger werken. Sinds vorig jaar is het kerkorderlijk mogelijk daar van de PKN een zending voor te ontvangen; ik heb een beroep van de classis Gelderland Zuid & Oost gekregen en aangenomen voor dit mooie werk. Hierbij hoort ook een verbintenisdienst; in dit geval gaat het dus om een verbintenis aan de classis, niet aan een plaatselijke kerkelijke gemeente. Omdat de classis zelf geen erediensten viert, zijn we daarvoor echter wel aangewezen op een plaatselijke kerkelijke gemeente. Omdat ik uw predikant, ds. Trijnie Nielen, als collega ken èn omdat classispredikant ds. Jaap van Beelen deze zomer in Eck en Wiel voor zou gaan, kwam het idee op om deze verbintenis in Eck en Wiel te vieren. Dat de St. Annakerk een prachtige kerk is, komt natuurlijk ook nog mooi uit.


Uw kerkenraad heeft daar na overleg mee ingestemd, waar ik hen veel dank voor wil zeggen.

Het is misschien goed om expliciet te melden dat mijn werk niet concurreert met de pastorale zorg die een gemeentepredikant verleent; het zijn verschillende werkvelden. We kunnen in voorkomende gevallen wel naar elkaar verwijzen.

ds. Marieke Muijen (Tiel)
www.zinzorgrivierenland.nl

 

Vooraankondigingen

Op maandag 22 augustus willen we de prepensioeners nog een keer uitnodigen voor de laatste stand van zaken rond de werkgroepen.

Op donderdag 1 september is de ouderenreis gepland. Informatie en aanmelden: Theo van Wijk, 0344-691960

 

Klepel

In september verschijnt de Klepel. Graag zien we uw kopij tegemoet voor 1 augustus 2022 via kerkblad@kerkeckenwiel.nl

 

Vakantie predikant

Van 27 juni tot 24 juli heb ik vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met Hans van Leusden, 0344- 692647.

 

Contactgegevens predikant

Ds. Trijnie Nielen –Rosier

0344-691034; predikant@kerkeckenwiel.nl 

 

Collecten Kerkbeheer juni: volgt in de maandbrief van augustus 2022.

 

Collecten Diaconie juni: 5 juni zending € 83,60; 12 juni Maxima Centrum € 26,15; 19 juni Dorcas / avondmaalscollecte € 32,35; 26 juni tienerdienst € 58,65. Via de bank ontvangen € 50,-.

 

Giften, betalingen van collectebonnen, De Kerk Roept en betalingen van volkstuinen kunt u overmaken op het volgende banknummer: NL73 RABO 0370699955 t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.

 

Informatie voor de maandbrief van de maand augustus 2022 moet uiterlijk woensdag 27 juli 2022 ingeleverd zijn op e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl