St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2021

Zondag 5 december - 2e Adventzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
Ouderling van dienst:         G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is voor red een kind. 
2e collecte instandhouding predikantsplaats.

Zondag 12 december - 3e Adventszondag.

10:00 uur voorganger: Drs. H.J. Boon uit Den Burg. 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Maximacentrum.
2e collecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 19 december - 4e Adventzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. van de Wel uit Langbroek.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie. 
2e collecte is voor kerkmuziek.

Vrijdag 24 december - Kerknachtdienst online, exact tijdstip volgt.

Voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst:         J.K. van der Linden afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie. 
        2e collecte is bestemd voor de kerk.

Zaterdag 25 december - 1e kerstdag.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor kinderen in de knel.   
2e collecte is bestemd  voor het pastoraat.

Zondag 26 december - 2e kerstdag.

10:00 uur voorganger: Mw. Dr. M.C.A. Korpel uit Leusden.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor verwarming.

Vrijdag 31 december - Oudjaarsavond online, exact tijdstip volgt.

Voorganger:  Ds. G. Boer uit Rhenen.
Ouderling van dienst:  J.K. van der Linden.
Collecten:  1e collecte is ouderejaars collecte.
 2e collecte is voor de kerk.

Zondag 2 januari - Nieuwjaarsmorgen.

10:00 uur voorganger:   Mw. Kn. H. Koster uit Ede.
Ouderling van dienst:   J.K. van der Linden.
Collecten:   1e collecte is bestemd voor de diaconie.
  2e collecte is voor Instandhouding  Predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,
19 december:  Kinderkerstfeest 19:00 uur online.
21 december:  Kerkenraadsvergadering 19:30 uur online.

Kaartje sturen ter bemoediging,
 
In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

Herinnering - Actie Kerkbalans 2021

Door de corona pandemie was het niet verantwoord vrijwilligers aan het begin van het jaar te vragen bij u langs te komen voor uw toezegging betreffende de actie kerkbalans 2021. We hebben de gemeenteleden gevraagd geld over te maken voor hun kerk terwijl zij geen toezegging hadden gedaan. Velen hebben hieraan gehoor gegeven en geld over gemaakt.

Van de 69 leden van onze kerk mochten we tot nu toe geen bijdragen ontvangen. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt vandaar deze herinnering. We doen een dringend beroep op u, uw kerk geldelijk te steunen, daar we een groot tekort hebben op de lopende rekening van 2021. Wij hopen binnenkort uw bijdrage tegemoet te zien op IBAN: NL51 INGB 0000 8052 69  t.n.v. de St. Anna kerk te Eck en Wiel.

Onze dank voor uw bijdrage,
de kerkrentmeesters.
Aankomende diensten - aangescherpte maatregelen,

Vanwege de weer opnieuw aangescherpte coronamaatregelen hanteren we in de St. Anna kerk weer de
1,5 m afstand en het dragen van mondkapjes bij het verplaatsen. De bijeenkomsten in de avond komen te vervallen of gaan online. Waarschijnlijk zal dat ook gebeuren voor de kerstnachtdienst en de dienst op oudejaarsavond.  We werken er aan om wel een dienst uit te zenden wellicht op een aangepast tijdstip.
Let hiervoor op de mededelingen.

Nieuwjaarsmorgen houden we geen dienst, omdat het op zaterdag valt en er zondag een dienst is.  Er wordt zo veel geduld gevraagd van iedereen en het blijft steeds aanpassen. Laten we hopen en bidden dat er een eind komt aan deze crisis en dat we allemaal, jong en oud, kracht krijgen om het vol te houden, en ook kracht in het verlies van dierbaren.

Ambtdragers,

Dhr. Gerrit Slob treed 9 januari af als ouderling-kerkrentmeester en is niet herkiesbaar. Voor Dhr. Theo van wijk loopt de periode af als diaken. Hij blijft herkiesbaar voor een kortere periode dan 4 jaar, tot er een opvolger is. We zijn blij dat Hans van Leusden zich verkiesbaar heeft gesteld voor ouderling- kerkrentmeester. De (her)bevestiging van Theo en Hans zal 9 januari zijn.

We zijn nog steeds op zoek naar 2 diakenen, 1 ouderling en 1 jeugdouderling. Van het centraal moderamen van de classis hebben we nog een half jaar de tijd gekregen om met 5 mensen in de kerkenraad te werken met ondersteuning  van kerkrentmeesters zonder ambt. We hopen dan ook dat uit de binnenkort in te stellen werkgroepen ambtsdragers komen.

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.
Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak
welkom tussen 10 en 12 uur in de Anna-kamer.
Tel. 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten Diaconie:    7 november Voedselbank € 51,70 
                                  14 november Diaconie € 18,75 
                                  21 november Diaconaat € 93,25 
                                  28 november Moldavië  € 55,70.   

Collecten Kerkbeheer:   3 november Dankdagcollecte € 807,50
                                         7 november Instandhouding Predikantsplaats € 52,80 
                                       14 november Verwarming  € 23,20 
                                       21 november Erediensten € 102,15 
                                       28 november  Pastoraat € 51,70.

Via de bank is over de maand november € 165,00 binnen gekomen aan collecten. 

Kopij 

Kopij voor de maandbrief van januari 2022 moet uiterlijk woensdag 29 december a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl