St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-11-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Woensdag 3 november - Dankdag voor gewas en arbeid.

19:30 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst:         G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: Gezamenlijke collecte. 

Zondag 7 november - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier. 
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de voedselbank.
2e collecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Zondag 14 november.

10:00 uur voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld.
Ouderling van dienst: G. W. Slob afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie. 
2e collecte is voor de verwarming.
Zondag 21 november - Laatste zondag kerkelijk jaar. 

10:00 uur voorganger:         Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd de diaconie. 
2e collecte is bestemd voor de erediensten.

Zondag .28 november - 1e Adventzondag - familiedienst.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Moldavie.   
2e collecte is bestemd  voor het pastoraat.

Zondag 5 december - 2e Adventzondag.

10:00 uur voorganger: Ds. Pera uit Leersum.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor red een kind.
2e collecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.

Activiteiten in onze gemeente,

16 november: Jeugdgebouw  19:30 uur Kerkenraadsvergadering.
18 november:  Annakamer     19:00 uur Catechisatie jongeren 12-15-jaar.
30 november: Jeugdgebouw  20:00 uur Bijbelkring.

Jeugddienst Echteld,

Op zondag 7 november is er een jeugddienst in Echteld. Het thema van de dienst is “The future is now” en is voorbereid samen met de jongeren. De muziek word door de Band Jada Jeshua uit Genderen verzorgt.

We sluiten aan bij het landelijke jaarthema van de Protestantse Kerk: Van U is de toekomst. Maar we werken dat op een eigentijdse manier uit. We beginnen 10:00 uur met koffie, thee of fris. Om half elf begint de dienst. We lezen het verhaal van de tien meisjes die op weg gaan naar een bruiloft….Ben je voorbereid op  Gods Grote Toekomst?
 
Van de kerkenraad,

Zoals wellicht bekend hebben we in de gemeente een urgente situatie met betrekking tot het bestuur. Concreet is er vanaf 2022 onvoldoende bemensing voor de kerkenraad om zelfstandig te kunnen blijven. Op 19 juli en 12 oktober hebben we met een grote groep gemeenteleden, die zich betrokken tonen bij onze gemeente en nog niet gepensioneerd zijn, nagedacht over oplossingen. Op 14 oktober zijn de resultaten van dit overleg gedeeld op de gemeenteavond. We zijn enorm blij dat er energie is ontstaan en velen zich betrokken voelen bij de toekomst van onze gemeente. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn vervolgens besproken in de kerkenraad van 19 oktober en de kerkenraad heeft ingestemd met de aanpak.

De bedoeling is om te gaan werken met werkgroepen onder leiding van een lid van de kerkenraad. De werkgroepen hebben een takenpakket met overeenkomende taken en vaardigheden. De werkgroepen hebben mandaat om een onderwerp te behartigen en zijn zelfsturend. De kerkenraad bekrachtigt het beleidsplan door middel van een jaarplan. We kiezen voor de volgende werkgroepen.
- Omzien naar elkaar 
- Liturgie
- Jeugdwerk
- Beheer financiën 
- Beheer kerkelijke onroerend goed 
- Fondsenwerving
- Communicatie, IT/ICT
Voor de verschillende werkgroepen hebben zich al mensen opgegeven, echter we zijn nog niet compleet. De bedoeling is ook dat iedereen die een taak heeft (en al doet) in de gemeente gekoppeld wordt aan een werkgroep. De komende periode zullen we dit verder uitwerken. In het eerste kwartaal van 2022 zullen de werkgroepen bij elkaar komen en iedereen er bij betrekken. Zij gaan zelf het beleid vaststellen en een jaarplan maken. Voor de zomer willen we dan alles duidelijk hebben en in het nieuwe seizoen werken in de nieuwe opzet.

Op 25 oktober hebben we een goede bijeenkomst gehad met afgevaardigden van de kerkenraden uit het Klavertje 5 onder leiding van de classispredikant ds. Jaap van Beelen. Aanleiding was de urgente situatie van bestuur hier in Eck en Wiel. Naast het gaan werken met werkgroepen gingen we ook het gesprek over samenwerken aan met het oog op de verdere toekomst. De avond was een verkenning, over samenwerken, over Klavertje 5 vroeger en nu, over de situatie in de gemeentes, over de toekomst en over vormen van samenwerking. In februari komen we weer bij elkaar. In de tussentijd gaat het gesprek in de diverse kerkenraden verder. 

Bezetting kerkenraad;
Per januari zal Gerrit Slob aftreden als ouderling-kerkrentmeester. Hij is niet herkiesbaar. Zijn taken met betrekking tot kerkbalans en solidariteitskas worden overgenomen door Jan van Dijk en Dirk Hasselaar. De dhr. van den Assem zal de website overnemen. De vacature ouderling-kerkrentmeester staat open.

Per januari is Theo van Wijk aftredend als diaken. Hij is herkiesbaar, waarbij hij te kennen heeft gegeven niet de volle periode van vier jaar te zullen volmaken. Indien geen bezwaren tegen zijn verkiezing worden ingebracht zal Theo in januari worden herbevestigd. 

De vacatures voor een diaken, een ouderling en een ouderling-kerkrentmeester staan dus open. 

NBV21;
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap heeft een vernieuwde en verbeterde versie van de Nieuwe Bijbel Vertaling van 2004 uitgegeven. Als kerkenraad hebben we een bijbel ontvangen en we willen die in de kerkdienst gebruiken. We hopen dat de NBV21 zal bijdragen dat veel mensen de bijbel nog sterker als bron voor hun leven ontdekken.

Zondag 7 november besteden we weer aandacht aan de mantelzorg. Er staan rozen in de kerk en u kunt rozen meenemen voor mantelzorgers in uw omgeving, of voor u zelf als u mantelzorger bent. 

Op zondag 21 november is het gedachteniszondag. De namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden zullen genoemd worden in de dienst en hun familie is uitgenodigd. Na de dienst zal er koffie drinken zijn in het jeugdgebouw. Net als vorig jaar zal de kerk na de dienst open zijn voor dorpsgenoten die een kaarsje willen aansteken voor een overleden dierbare. We hopen dat het doorgang kan vinden gezien de coronasituatie.

Kaartje sturen ter bemoediging,
 
In  de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt, laat het weten aan de scriba. Van harte aanbevolen!

Bank,

Met ingang van 1 september jl. zijn wij overgestapt naar een andere bank, dit houd in dat vanaf heden uw giften, betalingen van collectebonnen en betalingen van volkstuinen op het banknummer kunt overmaken:  
NL73 RABO 0370 6999 55  t.n.v. Hervormde Gemeente Eck en Wiel.
De kerkrentmeesters

Vakantie,

8-14 november is ds. T. Nielen-Rosier met vakantie. Mw. J van der Linden is bereikbaar voor dringende zaken tel. 0344-694843.  

Contactgegevens predikant,

Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in Eck en Wiel.
Woensdagmorgen bent u met of zonder afspraak
welkom tussen 10 en 12 uur in de Anna-kamer.
Tel. 0344-691034
E-mail. predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie - 3 oktober voor Kerk in Israël  € 41,45 - 10 oktober wereld Diaconaat  € 28,50
               - 17 oktober diaconie € 31,90 - 24 oktober Kameroen € 63,45. 

Kerkbeheer - 3 oktober  Instandh. Predikantsplaats € 49,90 - 10 oktober pastoraat € 48,20 
                   - 17 oktober kerktelefoon € 50,70 - 24 oktober buiten onderhoud €63,40..

Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van december 2021 moet uiterlijk woensdag 1 december a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl