St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-02-2021

Van harte welkom in de St. Anna kerk! Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. 
We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. 
 
Zondag 7 februari - Werelddiaconaatszondag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. G. Schouten uit Echteld.
Ouderling van dienst:         J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor  Werelddiaconaat.
                                                2e collecte is bestemd instandhouding predikantsplaats.
 
Zondag 14 februari:

10:00 uur voorganger: Ds.  G. Boer uit Rhenen. 
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd  voor Noodhulp Ethiopië.
2e collecte  is voor de het Orgelfonds.

Zondag 21 februari - 1e Zondag 40 dagentijd (familiedienst).

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. Slob afkondiging Th. van Wijk.  
Collecten: 1e collecte is bestemd voor het Zendingswerk.
2e collecte is voor de erediensten.

Zondag 28 Februari - 2e Zondag 40 dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. D.M. van de Wel uit Langbroek.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voorde diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerktelefoon.

Zondag 7 Maart - 3e Zondag 40 dagentijd.

10:00 uur voorganger: Ds. A. Christ uit Katwijk.
Ouderling van dienst: G.W. Slob afkondiging Th. van Wijk. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de Glind.
2e collecte is bestemd instandhouding predikantsplaats

Woensdag 10 Maart - Biddag voor gewas en arbeid.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd diaconie.
2e collecte geluidsinstallatie. 

Activiteiten in onze gemeente,

16  februari: 19:30 uur Kerkenraadsvergadering online. 

Graag brengen we nogmaals de situatie met betrekking tot het bestuur van onze gemeente onder uw aandacht. 

Op basis van de aangepaste plaatselijke regeling bestaat onze kerkenraad naast de predikant tenminste uit: 2 ouderlingen, 2 ouderling-kerkrentmeesters en 2 diaken. Dit is volgens de ordinantie de minimum samenstelling. Sinds begin vorig jaar hebben we een vacature voor diaken en nu per 31 januari Peter van Houten is afgetreden hebben we een ook vacature voor ouderling.   

In de afgelopen jaren zijn veel gemeenteleden persoonlijk gevraagd of zij bereid zijn toe te treden tot de kerkenraad. Daarnaast hebben we op de gemeente-avonden in 2019 een oproep gedaan om de (toen nog opkomende) vacatures in te vullen. Zonder resultaat. We zien geen mogelijkheden om de kerkenraad volledig bemenst te houden.

Zoals bekend gemaakt in de decemberbrief heeft de kerkenraad toestemming gevraagd aan het breed moderamen van de classis om in kleinere samenstelling te functioneren. Voor het komende jaar hebben we toestemming (onder voorwaarden) gekregen. Zodra per januari 2022 ook Gerrit Slob zal aftreden zijn er geen mogelijkheden om zelfstandig te blijven functioneren. Meest voor de hand ligt dat dan iemand door de classis wordt toegevoegd aan onze kerkenraad.

Wij vinden het van groot belang dat de gemeenteleden zich realiseren dat de ontwikkelingen dus rechtstreeks leiden naar het opgeven van de zelfstandigheid van onze gemeente. De kerkenraad heeft een commissie ingesteld (Wout van Beusichem, Hans van Leusden en Gerrit- Jan van de Pol) die gesprekken zullen voeren met de buurgemeenten om te bezien of regionale samenwerking  mogelijk is. Deze gesprekken zullen worden opgestart zodra dit vanwege de Corona-situatie weer verantwoord is.

Natuurlijk zou het mooi zijn als deze mededelingen leidt tot een roeping en wij de kerkenraad weer compleet krijgen, zodat we in elk geval langer zelfstandig door kunnen.

Bij de diensten,

Voorlopig blijven de diensten online uitgezonden, zonder kerkgangers.  Blijf de website en de mededelingen op zondag volgen voor aanpassingen.

31 januari is de formele datum voor afscheid Wim van der Linden (financiën) en Peter van Houten(ouderling)  En het aantreden van Hans van Leusden( financiën). Als we weer  met elkaar in de kerk komen zullen we afscheid nemen en verwelkomen. Voor nu bedank ik Wim en Peter voor hun werk  en verwelkom ik Hans.

Ondertussen gaan vergaderingen online, de tienerdienst ook, de kinderen hebben thuis een paar opdrachtjes en zijn er filmpjes. De gespreksgroep en de Bijbelkring zijn tijdelijk gestopt, ook de catechisatie. Het is een kwestie van volhouden, van hopen en bidden dat deze periode weer voorbijgaat. En ondertussen elkaar steunen en bemoedigen.

Wilt u een maandbrief via mail of post ontvangen, geef dat door aan Jannie van der  Linden,  
scriba@kerkeckenwiel.nl 

Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen –Rosier
Werkdagen, Dinsdag, woensdag, donderdag,
dagelijks telefonisch spreekuur van 10-11 uur.
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer.  
0344-691034
predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie: giften via de bank binnen gekomen voor de collecte - november € 60,00 - december € 255,00
Kerkbeheer: giften via de bank binnen gekomen voor de collecte - December € 445,00 - Januari € 80,00
Kinderkerk: via de bank is een gift binnen gekomen van € 50,00
 
Kopij, 

Kopij voor de maandbrief van maart 2021 moet uiterlijk woensdag 24 februari a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl