St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

07-11-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 12 november, 10.00 uur: ds. T. Nielen-Rosier, Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 19 november, 10.00 uur: Prof. E. Schroten uit Driebergen.

Kinderkerk. Iedere zondag is er Kinderkerk in het Jeugdgebouw, aanvang 10.00 uur.

Zieken.
 
De heer G. van Bruxvoort heeft eerst in het Rivierenland ziekenhuis gelegen en is overgeplaatst naar Nieuwegein, waar hij een hartoperatie moest ondergaan. Wij wensen Geurt, Ans en familie heel veel sterkte.
Ook kregen wij bericht dat mevr. D.G. Boelhouwer uit de Jordenstraat 22 ernstig ziek is.
Mevr. L. van Tuil van de Beatrixstraat 64 heeft haar heup gebroken en is inmiddels geopereerd. Zij verblijft nog in het ziekenhuis Rivierenland voor verder herstel.
Betty van Eck is momenteel in Siependaal te Tiel.
Wij wensen ook de mensen die thuis zitten met ziekte of ongemakken heel veel geduld, sterkte en beterschap toe.
Als gemeente leven wij met u allen mee en bidden om Gods ontferming.
 
Bloemengroet.
 
Met een groet vanuit de gemeente zijn de bloemen in oktober naar de volgende gemeenteleden gegaan: mevr. Betty van Eck, Spireastraat 24
mevr. Tonny van Wijk, Blankertseweg 12 A
dhr. W. van Doorn  Burg.Verbrughweg 29 
mevr. A. van de Berg, Wielseweg 3 
dhr. J. van Rijswijk, Adam van Delenstraat 32
dhr. D. van Doorn, Adam van Delenstraat 34
mevr. J.W.Kwint- Onink, Saffatinstraat 8.

Uit de Annakamer.
 
Op dinsdag 24 oktober heeft de gemeenteavond plaatsgevonden. In de volgende Kerk Roept volgt een kort verslag. Ik kijk terug op een avond waar met elkaar gesproken werd over de kerk.
Een van de zorgen is het tekort aan ambtsdragers. De kerkenraad kan meedelen dat dhr. Theo van Wijk zich bereid heeft verklaard het ambt van diaken te vervullen. We zijn er blij mee. De vraag naar ambtsdragers blijft desondanks bestaan. Er zijn vacatures voor 1 ouderling, 1 kerkrentmeester en 1 diaken. 

26 oktober was een bijzondere dag voor de ouderensoos: het 60-jarig bestaan van de ouderensoos werd gevierd. Er was accordeonmuziek tijdens de ontvangst met koffie, thee en gebak. 
In een viering met gebed, zang, een overdenking over psalm 121, en een gedicht hebben we stil gestaan bij de hulp die God geeft en van wie we het, ondanks alles, ook steeds weer verwachten. 
Met een film herleefden oude tijden en mensen. De herkenning van de beelden gaf ondertussen veel gesprekstof. Met een heerlijke maaltijd werd de soos afgesloten. 

Op 9 november is er een bijeenkomst in Drumpt over pionieren in de Betuwe. ’s Middags voor predikanten, aanvang 14:00 uur, ’s avonds voor geïnteresseerden, aanvang 19:30 uur. De protestantse kerk geeft ruimte aan pioniersplekken: experimentele vormen van kerkzijn, voor mensen die niets (meer) met de kerk hebben. Er wordt informatie gedeeld en gekeken naar kansen en valkuilen. 
U bent van harte uitgenodigd! De toegang is vrij. Wel graag aanmelden via  c.cevaal@protestantsekerk.nl 
Bij vragen kunt u bellen met 030-8801880. Meer informatie over pionieren vindt u op  www.lerenpionieren.nl 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, 26 november, komt dichterbij. Op die zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De voorbereidingen zijn in volle gang. Voor de dienst uit is er voor iedereen gelegenheid om een waxinelichtje aan te steken voor een overleden dierbare.
U bent van harte uitgenodigd.

Ik krijg van verschillende kanten de vraag naar catechese. In het voorjaar van 2018 wil ik een aantal catechese-bijeenkomsten verzorgen. 
Als jij of u belangstelling hebt hoor ik het graag. 
Ook met wie nadenkt over belijdenis doen wil ik graag in contact komen. 

Tot slot. Op woensdag 8 november ben ik afwezig vanwege een korte vakantie. Er is dan geen inloop. 
Bij dringende zaken kunt u contact opnemen met de scriba, mw. Jannie van der Linden, tel. 0344-694843.
 
Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  


Gedachtenishoek kerk.
 
Bij de laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij de mensen die ons dit jaar ontvallen zijn. Sommige kerkgangers weten niet dat er in onze kerk een gedachtenishoek is (koorgedeelte / muur St. Anna-kamer). Ter herinnering aan de mensen die zijn overleden ligt er een gedachtenisboek. Dit boek is voor iedereen toegankelijk. Dus als u hiervoor interesse hebt, kijk er gerust in.
 
Inloopmiddag.
 
Op de hieronder staande data bent u weer vanaf 14.00 uur van harte welkom op de inloopmiddagen in het Jeugdgebouw; 13 november, 27 november, 4 december en 18 december 2017. 

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: via ds. T. Nielen € 20,– en € 10,–
                                         via dhr. W. van der Linden € 10,–
                                         via mevr. T. Hekman € 50,– en € 5,–.
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 14 november a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet,
Trudy Hekman.