St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Colofon

De website is operationeel van start gegaan op 4 december 2007 onder verantwoordelijkheid van
de kerkenraad van de St. Anna kerk, Hervormde Gemeente te Eck en Wiel.
Voor de onderwerpen welke op de actualiteitenpagina zijn geplaatst ligt de verantwoordelijkheid bij
de schrijver / ondergetekende van het desbetreffende onderwerp.

De technische realisatie is verzorgt door B. (Bas) Slob.
De foto’s zijn genomen door G.B. (Gerard) ter Haar.
De webmaster is G.W. (Gerrit) Slob.
 

Disclaimer  

Gebruik van de website van de St. Anna kerk, Hervormde Gemeente te Eck en Wiel (hierna te
noemen St. Anna kerk), is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.
Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site,
wordt door de St. Anna kerk uitdrukkelijk afgewezen.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.
Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake
van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via
de site toegang wordt geboden.
De St. Anna kerk, alsmede kerkenraad en medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor de informatie die op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de site toegang wordt geboden.
Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen,
verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen
aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de St. Anna kerk.
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van de St. Anna kerk zijn
enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker.
De St. Anna kerk geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met
betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.
De St. Anna kerk gaat zorgvuldig om met het publiceren van informatie en zal naar vermogen
onderzoeken of derden rechten kunnen ontlenen aan de gepubliceerde informatie.
Mocht onverhoopt publicatie plaatsvinden van informatie waarop derden publicatierecht menen te
hebben, zonder dat daarover vooraf overleg heeft plaatsgevonden, dan zal de St. Anna kerk deze
informatie van de site verwijderen zodra daarom door de rechthebbende wordt gevraagd.