St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

03-01-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag   8 januari, 10.00 uur: Ds. J. Stelwagen uit Leersum. Bevestiging en afscheid ambstdragers.         Zondag 15 januari, 10.00 uur: Drs. W.R. v.d.  Kaaden uit Overberg.
 
Bedankje 
 
Na een mooi kerstfeest en een paar weken vakantie begint de kinderkerk weer op zondag 8 januari om 10.00 uur in het Jeugdgebouw.
We bedanken Corina, Miranda en Rianne voor hun inzet en zijn blij dat zij de kinderkerk op enthousiaste wijze leiden. We wensen hen veel inspiratie voor het komende jaar.
 
Kinderkerk
 
De Kinderkerk wenst iedereen een heel gelukkig en gezond 2017!
Advent en Kerst hebben we achter ons gelaten. De gemeente heeft kennis kunnen maken met Rainbow de duif. Rainbow speelt een rol in de projecten voor Advent en Kerst en de Veertigdagentijd en Pasen.
Ze laat de kinderen dan dingen zien uit de wereld om ons heen, waarbij een verbinding gelegd wordt met de Bijbelverhalen die we met de kinderen lezen.
Speciaal voor Rainbow hebben wij tijdens advent en onze Kerstviering geld ingezameld voor gehandicapte kinderen op het platteland in Pakistan. Wij zijn er trots op dat wij € 163,25 kunnen overmaken! 
 
In de eerste weken van dit jaar lezen we verhalen over Jezus. Hij doet dingen die niemand verwacht en die soms moeilijk te volgen zijn. Maar toch vraagt hij mensen om met hem mee te doen. Steeds meer mensen doen dat ook inderdaad; soms aarzelend, soms vastbesloten. Ze zien met eigen ogen dat het koninkrijk van God steeds dichterbij komt. Wat er gebeurt is niet altijd te begrijpen. Maar ook als je het niet helemaal begrijpt, kun je er toch aan meedoen.
Namens de kinderkerk, Miranda.
 
Bij de diensten.
 
Op zondag 8 januari gaat voor ds. J. Stelwagen uit leersum. In deze dienst vindt de (her)bevestiging plaats van resp. de heren P. van Houten en W. van der Linden. Wij wensen hen in deze moeilijke tijd, waar weinig mensen veel werk moeten verrichten, veel wijsheid toe en Gods zegen in hun taak als ouderling. Afscheid wordt er genomen van de heren G. van de Bovenkamp en H. van Leusden. Wij bedanken hen voor het vele werk dat zij voor onze gemeente jarenlang verricht hebben. 
Helaas heeft Corina van Dijk - Berendsen te kennen gegeven dat zij om privé redenen met onmiddellijke ingang haar ambt als jeugdouderling moet neerleggen, ze heeft er zelf voor gekozen om geen officieel afscheid te nemen tijdens een dienst. Corina zal wel het aanspreekpunt blijven voor de Kinderkerk en zal ook in het rooster blijven meedraaien. 
De kerkenraad betreurt ten zeerste dit besluit, maar willen haar hartelijk bedanken voor al het werk wat zij heeft gedaan en nog doet voor de jeugd.

Zieken.
 
Mevr. R. de Jong die in het zorgcentrum de Valentijn verblijft is al enige tijd geleden opgenomen in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel, zij is ernstig ziek. Ook hoorden we, net voor het inleveren van de kopij, dat mevr. T. van Eck, Saffatinstraat in Maurik,  haar heup gebroken heeft en eveneens in het ziekenhuis verblijft. Wij wensen hen van harte beterschap en bidden hen Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

In memoriam.
 
Op dinsdag 13 december is overleden Wessel Pieter van Ewijk op de leeftijd van 91 jaar. In het dorp stond hij bekend als Wesje, hij werd  geboren op 15 maart, 1925 als enigste zoon op de boerderij aan de Homoetsestraat.  
Na de lagere school bezocht Wes de Landbouwschool in Tiel. Hij had zeker de capaciteit om door te leren, maar als enigste zoon was het in die tijd vanzelfsprekend dat hij zijn vader op zou volgen op de boerderij. 
In zijn jonge jaren was hij actief in het verenigingsleven. Hij was bestuurslid van de ijsclub en was actief in het bestuur van de CJV, het Christelijk Jongeren Verbond, waar hij ook jaren toneel gespeeld heeft.
In het jaar 1951 trouwde Wes met Areke van Dorland uit Dodewaard, samen hebben zij hard gewerkt op de boerderij en hadden alles voor het gezin over. Er werden 2 dochters geboren.
In het jaar 2000 werd Wes zijn vrouw Areke, getroffen door een herseninfarct. Na enige tijd kregen zij een aanleunwoning in de Valentijn. Hoewel de overgang  heel groot was hebben zij daar nog 10 mooie jaren gehad. In oktober 2011 hebben zij hun 60-jarig huwelijk gevierd, dat was natuurlijk een bijzondere mijlpaal. 
Het overlijden van zijn vrouw een jaar later was een enorme klap waar hij het heel  moeilijk mee gehad heeft en nauwelijks overheen kon  komen. Ondanks dat hij veel bezoek kreeg en heel dankbaar was voor de goede verzorging van de thuiszorg miste hij haar enorm, hij voelde zich eenzaam. Toch gebruikte hij steeds de woorden van wijlen Koningin Wilhelmina: “Eenzaam maar niet alleen”.
Wessel Pieter van Ewijk heeft nu de eeuwige rust gevonden. In het vertrouwen dat hij zijn vrouw Areke weer zou zien, daar verlangde hij naar want daarvan was hij overtuigd! Moge dat een troost zijn voor de kinderen. 
De crematieplechtigheid heeft zaterdag 17 december plaatsgevonden in het crematorium te Beuningen.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies van hun vader en opa.

Actie Kerkbalans 2017.
 
We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2017, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van 21 januari tot en met 5 februari. 

Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdragen, want voor het werk van de kerk is geld nodig.
De afgelopen jaar(en) konden we dankzij uw betrokkenheid, de kosten voor de instandhouding van de erediensten worden gedekt. Bovendien stelde het de kerk in staat om allerlei activiteiten te ontplooien.
Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2017 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdrage. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen. 

De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord / toezegging op te halen. 
Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage! 
De Kerkrentmeesters

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk: 
Via Mevr. R. Muller, €  10,00.
Via Mevr. W. van Tuil, € 10,00 en € 5,00.                            
Via Mevr. T van Rijswijk, € 10,00.
Via Mevr. A. van Bruxvoort € 10,00 .                              
Via Mevr. E. Zanting, € 10,00.
Via Mevr. A. Slob, € 10,00 en € 10,00.                                                
Via mevr. T. Hekman,  € 10,00 en € 20,00, waarvan € 10,00 voor de kerk en € 10,00 voor de diaconie.     Hartelijk dank!
 
Kopij.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 10 januari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  
 
Namens de kerkenraad veel heil en zegen gewenst in het jaar 2017.
Trudy Hekman.