St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

08-11-2016

Kerkdiensten.
 
Zondag 13 november, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal. Viering Heilig Avondmaal.
Zondag 20 november, 10.00 uur: prof. E. Schroten uit Driebergen. Laatste zondag kerkelijk jaar.
 
Kinderkerk. 

Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw.

Bij de diensten.
 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar op 20 november zal prof. E. Schroten de dienst leiden. 
In die dienst  worden de overledenen van het voorafgaande jaar herdacht en worden diegenen die ons ontvallen zijn bij naam genoemd, zo mogelijk in de aanwezigheid van hun nabestaanden. Terwijl dit gebeurt zal de kerkklok geluid worden. Want al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden in de Heer. De apostel Paulus schrijft immers in Romeinen 14 vers 8 (SV): ‘Hetzij dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren’. 

Zieken.
 
De heer R. Vink, voorheen woonachtig in de Wielseweg, verblijft alweer enige tijd in Maurik in De Valentijn. Kortgeleden moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis en vervolgens voor revalidatie naar het Beatrix Verpleeghuis in Culemborg. Hopelijk zal hij weer zodanig herstellen dat hij binnen niet al te lange tijd weer in zijn eigen kamer in de Valentijn kan terugkeren. Wij wensen hem en andere zieken, eenzame en kwetsbare mensen in de verpleeghuizen of thuis, heel veel sterkte. Een kaartje of een bezoekje betekent altijd een welkome afleiding. 
Ook diegenen die binnenkort voor een operatie/behandeling naar het ziekenhuis moeten heel veel kracht, sterkte en beterschap gewenst! 

Wij gedenken.
 
Op maandag 24 oktober is op de veel te jonge leeftijd van 55 jaar overleden Willy de Jong-van Verseveld. Een zeer meelevend lid van onze gemeente is heengegaan. 
Boven de rouwkaart staat: Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzondere vrouw. 
Willy is wel 20 jaar leidster van de kinderkerk geweest en heeft dit met veel liefde en passie gedaan. Velen zullen zich haar nog herinneren als zij met Kerst met de kinderen van de kinderkerk naar de zieken en ouderen ging. Zij was altijd bereid om mee te helpen de diaconale kerstattentie te bezorgen, ze deed dit met veel enthousiasme en wist dit ook over te brengen op de kinderen.
Op zaterdag 29 oktober heeft de afscheidsdienst en de crematie in besloten kring plaats gevonden in het crematorium te Tiel.
Wij wensen haar man Martin, kinderen, kleinkinderen en ook de ouders en verdere familie heel veel sterkte. Wij bidden hen Gods troost en kracht toe bij de herinneringen en het verwerken van dit grote verdriet.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:
via mevr. T. van Rijswijk, € 10,–
via mevr. A. van Bruxvoort € 10,– en € 10,–
via mevr. T. Hekman € 20,–. 
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 15 november a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad, allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.