St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-10-2016

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst.
Wij mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.

Zondag 2 oktober (m.m.v. zangkoor Cantate Deo)

10.00 uur voorganger:  Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                       1e collecte bestemd voor diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats

Zondag 9 oktober

10.00 uur voorganger:  Ds. H.G. Dijk uit Acquoy

Collecte:                       1e collecte bestemd voor diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het pastoraat

Zondag 16 oktober

10.00 uur voorganger:  Dr. W. de Greef uit Leusden

Collecte:                       1e collecte bestemd voor het Werelddiaconaat
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het kleinonderhoud

Zondag 23 oktober

10.00 uur voorganger:  Ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte bestemd voor diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap

Zondag 30 oktober

10.00 uur voorganger:  Ds. J. Stelwagen uit Leersum

Collecte:                       1e collecte bestemd voor de stichting Hulphond
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming

Woensdag 2 november (Dankdag voor gewas en arbeid)

19.30 uur voorganger:  Ds. G. Boer uit Rhenen

Collecte:                       1e collecte bestemd voor het ZWO project
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk

Zondag 6 november (m.m.v. De Zonnestralen)

10.00 uur voorganger:  Ds. A.L. Rijken – Hoevens uit Veenendaal

Collecte:                       1e collecte bestemd voor diaconie
                                     2e collecte is bestemd voor de kerk
                                     Uitgangscollecte is bestemd voor de instandhouding predikantsplaats

Activiteiten in onze gemeente

Maandag 3 oktober: Inloopmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in het Jeugdgebouw
Dinsdag   4 oktober: De verjaardagsbusjes kunnen (weer) geleegd worden om 14.00 uur bij,
                                 Jannie van der Linden, Hellenbergstraat  5
Zondag    9 oktober: Tienerdienst. We starten om 9:30 uur met ontbijt. We gebruiken dit seizoen de 
                                 methode: Kind op Zondag. Deze methode bevat ook vieringen voor 12-15 jarigen en 
                                 sluit dus prima aan  op de Kinderkerk.
Zondag    9 oktober: Haal- en brengdienst in ziekenhuis Rivierenland te Tiel, als u mee wilt helpen heel 
                                 graag, neem dan contact op met Willy van Leusden 692647
Dinsdag 18 oktober: Kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in het Jeugdgebouw
Dinsdag 18 oktober: Bijbelkring, aanvang 19.45 uur in de kleine zaal van het Jeugdgebouw, onderleiding
                                 van ds. Alma uit Veenendaal

Herhaalde oproep van de kerkenraad

In verband met het aanstaand periodiek aftreden van de heer H. van Leusden en de heer G. van de Bovenkamp is de kerkenraad per 1 januari 2017 dringend op zoek naar een ouderling-scriba, ouderling-kerkrentmeester en bij de diaconie is er ook nog steeds een vacature. Om het werk in onze gemeente goed te laten verlopen is het absoluut noodzakelijk dat deze vacatures ingevuld worden.
Inlichtingen en/of opgave bij de scriba of bij één van de andere kerkenraadsleden.

Collecte op 16 oktober Werelddiaconaat

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met ondersteuning van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorpsbewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun levensomstandigheden. De dorpsbewoners krijgen onder andere landbouwtrainingen van ICFON.
De collecteopbrengst is bestemd voor ICFON en andere werelddiaconale projecten van Kerk in Actie.
Van harte aanbevolen! Op 9 oktober zullen we een folder met extra informatie uitdelen.

Collecte op 30 oktober Stichting Hulphond

Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
Stichting Hulphond heeft ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden.
Stichting Hulphond is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.
Voor meer informatie: www.hulphond.nl

Cantate Deo

Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Cantate Deo’, 40 jaar dienstbaar aan kerk en samenleving.
Op 7 oktober 1976 is het koor ‘Cantate Deo’ opgericht op initiatief van ds. en mevr. Van Anrooy en enkele gemeenteleden. Enkele van de initiatiefnemers zijn nog steeds actief lid van het koor.
Het koor staat sinds 19 oktober 1989 onder de bezielende leiding van de dirigent, dhr. Adriaan v.d. Linden.
Het koor wil haar 40-jarig bestaan gedenken in de dienst van 2 oktober a.s. Dit zal een gewone zondagse eredienst zijn, waarin het koor enkele liederen zal zingen. Zo wil zij tonen dienstbaar te zijn aan kerk en samenleving. Ds. Boer uit Rhenen zal in deze dienst voorgaan.
Na de dienst nodigt het koor u uit in het Jeugdgebouw om samen met de koorleden een kopje koffie of thee te drinken.

Verantwoording diaconale collecten van de maand augustus/september

28 augustus    €   29,30  
  4 september  € 102,75   (Avondmaalscollecte Leprastichting)
11 september  €   33,90  
18 september  €   89,50    (Vredeswerk PKN)

Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand september

€ 109,20   Kerkrentmeesterlijkbeheer
€   51,10   Instand.houd. pred.pl.
€   45,20   Verwarming
€   36,20   Jeugdwerk   
€   38,50   JOB
€ 280,20   Totaal

Kopij voor de maandbrief van november moet uiterlijk woensdag 2 november 2016 a.s. ingeleverd zijn op e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl