St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-07-2016

Zondag 10 juli, 10.00 uur: dr. W.G. van Iperen uit Barneveld.
Zondag 17 juli, 10.00 uur: ds. J.L. Schimmel uit Spijk.

Overleden.

Op vrijdag 24 juni is vrij plotseling overleden, na een kort verblijf in het ziekenhuis, mevr. van de Beek uit de Adam van Delenstraat. De afscheidsdienst, gehouden op 29 juni in de St. Anna-kerk, is geleid door onze oud-predikant ds. Faassen uit Apeldoorn.
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

In memoriam.

Op 24 juni  j.l is van ons heengegaan Dreesje van de Beek-Barends in de leeftijd van 89 jaar.
In een dienst van Woord en Gebed op donderdag 30 juni in de St. Anna-kerk hebben wij afscheid van haar genomen. Centraal stonden de woorden uit Johannes 14 waar Jezus zegt: ‘In het huis mijns Vaders zijn vele woningen. Ik ga heen om U plaats te bereiden.’
Na de dienst hebben we haar begraven op de Algemene Begraafplaats te Eck en Wiel.

Deze mens hebben wij
van God ontvangen
deze mens geven wij
aan God terug
in het vertrouwen op Jezus,
onze Heer die gezegd heeft:
‘Wie in Mij gelooft
zal leven ook wanneer hij sterft’

We zijn dankbaar voor alles wat Dreesje (Trees) voor ons heeft betekent, wat God in haar aan ons geschonken heeft.
We bidden de kinderen, kleinkinderen en verdere familie Gods nabijheid toe.
Ds. H.W.J. Faassen (oud-predikant van Eck en Wiel).

Zieken.

U weet als er zorgen, (ernstige) ziekte of andere verdrietige zaken aan de hand zijn, kunt u contact opnemen met de scriba dhr. H. van Leusden of andere leden van de kerkenraad.
Natuurlijk geldt dat ook voor de mooie en blijde gebeurtenissen.
Het is van belang dat we op de hoogte zijn van het een en ander, zodat we met elkaar kunnen meeleven.
Wij wensen alle zieken in onze gemeente, waar wij de namen niet van kennen, veel sterkte en beterschap.

Inloopmiddag.

Ook in de zomerperiode vinden de inloopmiddagen gewoon plaats in het Jeugdgebouw vanaf 14.00 uur. Juist omdat velen niet met vakantie gaan geeft het toch enige afleiding om elkaar ook in de zomermaanden te ontmoeten. Voor de komende maanden is dat op 4 en 18 juli en op 1, 15 en 29 augustus.
Loop gewoon eens binnen, iedereen is van harte welkom.

Verantwoording giften.

Ontvangen voor de kerk: via ds. Alma € 20,–; via Ans v. Bruxvoort € 10,–; via Jannie v.d. Linden € 10,–.
Boekenmarkt; nagekomen € 5,– en € 25,– verkoop boeken.
Hartelijk dank!

Kopij “De Kerk Roept”.

Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 juli op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl
In verband met de vakantie worden in die uitgave de kerkdiensten voor 4 weken vermeld, dus houdt u er rekening mee met de inlevering van de kopij.

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, Trudy Hekman.