St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Solidariteitskas 2018

08-05-2018

                                        Waarom een Solidariteitskas ?


   De solidariteitskas is bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te onder-
   steunen die in financiële problemen dreigen te raken.

   Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn
   in landelijk verband. Denk hierbij aan pastoraal opbouwwerk in nieuwbouwwijken en     
   pastoraat voor studenten, doven en binnenschippers, maar ook aan bouwprojecten.
   Vaak kunnen deze kosten niet door één afzonderlijke gemeente worden opgebracht. 
   
   Naast de bijdragen aan de solidariteitskas is een groot deel hiervan bestemd voor de
   algemene kas van onze gemeente waaruit allerlei activiteiten betaald worden.       
 
   Wij vragen u om ons, te helpen om de bijdrage aan deze solidariteitskas te voldoen. 
   Het gaat hierbij om een bijdrage van € 10,- van alle meerderjarige (PKN) leden.

   De collectanten komen bij u aan de deur voor uw bijdrage aan de Solidariteitskas.
   Het is echter ook mogelijk de Solidariteitsbijdrage over te maken naar IBAN nr.

         NL56 INGB 0005 4537 10  t.n.v. St Anna kerk te Eck en Wiel.

   Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage.

   De kerkrentmeesters                                                                                   


   Het woord solidariteit komt maar één keer in de Bijbel voor: ‘Houd de liefdadigheid
   en de onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept’.
   Hebreeën 13 vers 16 (NBV)

   Toch is solidariteit een sleutelwoord in de Bijbelse boodschap. Solidariteit tussen
   God en mensen en solidariteit tussen mensen onderling.
                                


                                               Hoe solidair ben jij / u