St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Laatste zondag Kerkelijk jaar

21-11-2021 10:00 uur

Zoals er een kalenderjaar of een schooljaar is, zo kennen de kerken het kerkelijk of liturgische jaar.
In de loop van een jaar wordt er in chronologische volgorde in de liturgie alles wat Jezus Christus
gedaan en betekend heeft herdacht en/of gevierd. Met gebruikmaking van liturgische kleuren ter
herkenning en verduidelijking van de verschillende tijden door het kerkelijke jaar.  

Het kerkelijk jaar begint op de eerste zondag van Advent en eindigt op de zondag voor Advent.
In grote lijnen is het liturgische jaar te verdelen in drie perioden, de periode van Kerst, de periode
van Pasen en de tussenliggende periode, de zogenaamde tijden door het jaar, zie de grafiek.

  

Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar wordt er in de kerk(en) stil gestaan bij de overledenen
van het voorafgaande (kerkelijk) jaar. In de liturgie worden zij bij naam genoemd, zo mogelijk in de aanwezigheid van hun nabestaanden. Terwijl dit gebeurt wordt in onze gemeente de kerkklok geluid.
Want al zijn zij gestorven, wij voelen ons met hen verbonden in de Heer. De Apostel Paulus schrijft
immers in Romeinen 14 vers 8 (SV) Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heren.
We spreken daarom ook wel over eeuwigheidszondag. De liturgische kleur op de laatste zondag van
het kerkelijke jaar is wit, symbool voor zuiverheid.