St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Israƫlzondag

03-10-2021 10:00 uur

De eerste zondag van oktober is het voor de Protestantse kerk(en) in Nederland Israëlzondag.
Op deze zondag geven we, meer dan anders, uiting aan onze verbondenheid met het volk Israël.
 
Israëlzondag valt omstreeks Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag, de belangrijkste Joodse feestdag.
Deze wordt gevierd op 10 Tisjrie van de Joodse kalender. Doordat dit een maankalender is, valt
het steeds op verschillende data van onze (gregoriaanse) kalender.

Op Grote Verzoendag verzoent het Joodse volk zich met God en de medemens. Op deze dag
ging de hogepriester het Heilige der Heiligen van de Tempel binnen om te pleiten voor het volk.
In de Tenach (Hebreeuwse Bijbel), in het boek Bemidbar 29 vers 7 staat, dat de hogepriester op
deze dag twee geitenbokjes nam en het lot gebruikte welk geitenbokje geslacht zou worden als
zondoffer en welke als zondebok zou fungeren. De zondebok werd de stad uitgeleid om in de
woestijn te worden vrijgelaten om zodoende (symbolisch) de zonden van het volk weg te dragen.
(zie ook Leviticus 16 vers 7-10) Het begrip zondebok in onze taal, is afkomstig van dit ritueel. 

Op Jom Kip(p)oer wordt niet gewerkt. Iedereen boven de 12-13 jaar vast gedurende meer dan
een etmaal (ca 25 uur) wat eten en drinken betreft (een Joods etmaal begint bij zonsondergang).
Ook onthoudt men zich van seksuele omgang. Worden niet-leren schoenen gedragen, zo laat men
zien de heiligheid van de aarde te respecteren.

Men gaat `s-avonds en overdag naar de Synagoge en draagt daarbij veelal witte kleding (symbool
van onschuld en zuiverheid). De dienst zelf staat geheel in het teken van het belijden van bewust
en onbewust begane zonden en het verkrijgen van vergiffenis hiervoor van God en de medemens.
Aan het einde van de dienst bij zonsondergang, nadat de voorlezing uit de Tora is afgerond,
worden de doden herdacht, meestal ook de slachtoffers van de Sho`ah (Jodenvervolging).
Dan klinkt nog eenmaal luid in de Synagoge “Hoor Israël de Eeuwige onze God de Eeuwige is Een”
Vervolgens wordt een lang aangehouden tekia (lange stoot) op de sjofar (ramshoorn) geblazen.
Hiermee wordt Jom Kip(p)oer of Grote Verzoendag afgesloten en een soort nieuw begin ingeluid.