St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-12-2020

Van harte welkom in de St. Anna kerk!

Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Zondag  6 december - 2e advent zondag.

10:00 uur voorganger: Mw .Kn. H. Koster uit Ede.
Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Red een Kind.   
2e collecte  is bestemd instandhouding predikant plaats. 

Zondag 13 december - 3e advent zondag.

10:00 uur voorganger: Ds. W.L. Pera uit Leersum.
Ouderling van dienst: G.J .van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor  Diaconie.
                                                2e collecte is bestemd voorde Kerk.
Zondag 20 december - 4e advent zondag.

10:00 uur voorganger: Ds. M. Muijen uit Tiel.  
Ouderling van dienst: G.W. Slob, afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: 1e collecte is bestemd  voor de diaconie.
2e collecte  is voor de kerkmuziek.

Zondag 20 december - 19:00 uur - Kerstfeest Kinderkerk.

Kerstnacht-zangdienst 24 december - Zonder publiek, te volgen via kerkdienst gemist. 
 
22:00 uur voorganger: Ds. T Nielen-Rosier.
Ouderling van dienst: P.J. van Houten.  
Collecten:         1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is voor Pastoraat.

 
Vrijdag 25 december - 1e Kerstdag.
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen- Rosier.
Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.
Collecten: 1e collecte is bestemd voor Kind in de Knel.
2e collecte is bestemd voor de Kerk.

Zondag 27 december.
 
10:00 uur voorganger: Ds. G. Boer uit Rhenen.
Ouderling van dienst: J.K van der Linden. 
Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is bestemd voor de ouderensoos.

Donderdag 31 december - Oudjaarsdienst.
 
19:30 uur voorganger: Ds. A.D. Poortman uit Veenendaal.
Ouderling van dienst: G.W. Slob, afkondiging Th. van Wijk.
Collecten: Oudejaarscollecte.
 
Activiteiten in onze gemeente,
 
  1 december:  20:00 uur  Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in het jeugdgebouw. 
15 december:  19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.

Kerkrentmeesters,
 
De begroting van de kerkrenmeesters 2021  ligt ter inzage van 7 tot 14 december bij; 
Jannie van der Linden Hellenbergstraat 5. Tel. 694843.

Kaartje sturen ter bemoediging,
 
In de hal van de kerk kunt u een kaartje van de boom halen. Op het kaartje  staat het adres van iemand die vanwege omstandigheden een kaart ter bemoediging op prijs stelt. Als u iemand weet die dat ook fijn vindt,
Laat het dan weten aan de scriba. Van harte aanbevolen.
 
Vanuit de kerkenraad,

Vanwege corona zullen ook de vieringen in december anders zijn. Op kerstavond zal er een kerstzang-avond gehouden worden, zonder publiek, rechtstreeks en naderhand te volgen via kerkdienst gemist. De muziekvereniging zal in een kleine samenstelling  kerstliederen spelen en enkele zangers zullen zingen.
 
Zoals het er nu naar uitziet zullen ook op kerstmorgen 30 mensen aanwezig kunnen zijn. Ook voor die dienst ziet de kerkenraad zich genoodzaakt u te vragen om te reserveren bij Jannie van der Linden, op 23 december tussen 2en 4 uur. Ook nu gaat het op volgorde van aanmelding. Het jeugdgebouw is beschikbaar om als er zich meer dan 30 mensen aanmelden daar samen via kerkdienst gemist de dienst te volgen.
We willen graag anders, maar helaas kan dat nog niet.

Op nieuwjaarsmorgen is er een gebedsdienst om 10.30 uur. De geplande nieuwjaarsreceptie na de dienst op 3 januari 2021 zal komen te vervallen. Dat neemt niet weg dat we iedereen Gods zegen toewensen voor het komende jaar 2021.

 
Wij delen u mede dat ouderling Peter van Houten in januari aftredend is en niet herkiesbaar. In de maand- brief van oktober  hebben we reeds gemeld dat het tekort aan kerkenraadsleden (nu een vacature voor zowel een ouderling als een diaken en naar verwachting volgend jaar ook een kerkrentmeester) urgent is.

Dit is bedreigend voor het voortbestaan van onze gemeente omdat we niet meer voldoen aan het minimum aantal kerkenraadsleden. Er hebben zich naar aanleiding van het  bericht  in de oktober nieuwsbrief geen kandidaten voor het versterken van de  kerkenraad gemeld.

Zoals aangekondigd in de maandbrief van oktober hebben we een brief gestuurd aan het breed moderamen van de classis. We hebben daarin gemeld dat we niet voldoen aan het minimum van 6 kerkenraadsleden (naast de predikant). We hebben toestemming gevraagd om de tijd op deze wijze door te gaan. Onderdeel  van dit voorstel is het instellen van een commissie van kerkelijk beheer die met de kerkenraad de begroting en jaarrekening van de kerkrentmeesters en diaconie vaststelt.

Verder  hebben we aangegeven  dat we de komende periode in overleg gaan met de gemeenten van het klavertje vijf om na te gaan of samenwerking in de toekomst mogelijk is. Hiervoor stellen we een commissie in die bestaat uit Wout van Beusichem, Hans van Leusden en Gerrit Jan van de Pol. We voorzien dat  deze gesprekken zullen plaats vinden in de eerste helft van volgend jaar. Mocht  u dit wensen dan is een kopie van de brief op te vragen bij de scriba, Jannie van der Linden.

Contactgegevens predikant,
Ds.Trijnie Nielen-Rosier,
woensdag spreekuur
in de St. Anna-kamer
tussen 10.00 en 11.00 uur. 
tel. 0344-691034, 
e-mail predikant@kerkeckenwiel.nl

Collecten,

Diaconie:  1 november najaar zending  € 32,15  
                 8 november Dorcas  € 35,45  
               15 november diaconie  € 47,65                
               22 november diaconie  € 68,75.   

De dankdag collecte heeft  € 2.191,60 opgebracht.

Kerk :  Instandhouding predikant plaats  € 31,50. 
           Kerk  € 85,65 
           Erediensten  € 171,60 
 
Kopij,
 
Kopij voor de maandbrief van januari 2021 moet uiterlijk woensdag 23 december a.s. ingeleverd zijn op
e-mailadres: maandbrief@kerkeckenwiel.nl