St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

22-09-2020

Kerkdiensten.

Zondag 27 september, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum.
Zondag   4 oktober,      10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel.

Kinderkerk.

Iedere zondag is er kinderkerk. Iedereen in de basisschoolleeftijd is van harte welkom.
We starten om 10.00 uur in de kerk.

Giften.

Giften voor de kerk via mw. J.K. van der Linden € 150,– en € 20,–
                               via mw. R. Muller € 10,–
                               via mw. A. van Bruxvoort € 10,– en € 10,–.

Uit de Anna-kamer.

Ik kijk terug op een mooie startviering, met woorden, muziek en zang, beeld van de tieners en gebed. Het is fijn om zo het winterseizoen weer te beginnen. 
Schreef ik de vorige keer dat de ouderensoos nog niet begon, zag ik dat ik me vergist had. Er is weer ouderensoos! En ook het koor gaat voorzichtig repeteren in de kerk.

Op 27 september is er ’s avonds een vredesvesper in Maurik. Elders in De Kerk roept leest u er meer over. Elk jaar in september gebeurt dit, steeds in een andere kerk, steeds een andere voorganger. 
Dit jaar is het thema: Vrede verbindt verschil. De Vredeskrant licht toe: ‘In een samenleving waarin we te maken hebben met een grote diversiteit aan culturen en religies, is vreedzaam samenleven niet altijd gemakkelijk. Verschillen in morele opvattingen, maar ook in de dagelijkse omgang en manieren van leven, zorgen nogal eens voor wrijving en onbegrip. Verschillen kunnen echter ook verrijken, iets nieuws leren of beter doen beseffen wat voor jou van waarde is. Toch lijken nu, in deze coronatijd, veel onderlinge verschillen naar de achtergrond verdreven. Het virus maakt geen onderscheid en treft iedereen. Ook voelen we verbondenheid en is er veel solidariteit: samen komen we erdoorheen. Laten we hopen en bidden, dat het een duurzame solidariteit betreft, en dat deze niet verdwijnt, wanneer het “normale leven” weer kan worden hervat’. Als nieuw lied (bron de Vredeskrant zal gezongen worden):

Duurzame vrijheid

De vrijheid is een kostbaar pand
voor ieder volk, voor ieder land;
maar hoe verhoudt 
mijn vrijheidswens
zich tot die van mijn medemens?

Hoe kan er ruimte zijn 
voor jou én mij?
Hoe komt een mens 
van ‘ik’ naar ‘wij’?
Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn,
als je niet sámen vrij kunt zijn?

Wat ware vrijheid nodig heeft,
is de erkenning dat je leeft
dankzij het wonder, dat je voelt
in wat uit liefde wordt bedoeld.

En deze liefde leeft in iedereen,
zij maakt je vrij, zij maakt ons één.
Als zij zich toont uit jou en mij,
dan kan er duurzaam vrijheid zijn.

Het lijkt een tegenstrijdigheid,
zo’n vrijheid in verbondenheid,
maar wie de brug 
steeds weer kan slaan,
die zal zijn weg in vrijheid gaan. 

Tekst: Hans Reinold 
Muziek: Andre van de Lagemaat

Bij onveranderd coronabeleid van de overheid blijven we de kerkdiensten houden, zoals het nu gaat. Het is fijn om samen te kunnen komen, elkaar even te zien en te zingen. 
De diensten blijven online uitgezonden en voor wie geen internet heeft, en nog niet naar de kerk kan of wil: de overweging met liederen blijft op papier te verkrijgen. Neem dan contact op met scriba Jannie vd. Linden

Geld voor de collecte kan overgemaakt worden. 
Voor de diaconie naar: 
NL66 RABO 0341 1039 26.
Voor kerkbeheer naar: 
NL56 INGB 0005 4537 10. 

De bloemen zijn de afgelopen weken gegaan naar mw. B. Borst en dhr. J van Doorn van de Pr. Beatrixstraat omdat zij weer thuisgekomen zijn vanuit het revalidatiecentrum en vanuit het ziekenhuis.
Kleindochter Ann van Doorn kreeg een knuffel, omdat ze uit het ziekenhuis kwam. Mw. de Waal kreeg bloemen ter bemoediging.

Een hartelijke groet,
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
tel. 0344-691034, 
woensdag spreekuur 
tussen 10.00 en 11.00, 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl

In memoriam Arie Cornelis van der Woerd.

Een markant gemeentelid van de St. Anna kerk in Eck en Wiel, Arie Cornelis van der Woerd, tot voor kort Blankertseweg 7, is heengegaan.
Hij was met hart en ziel betrokken bij het gemeentelijk gebeuren. Trouw was hij aanwezig in de zondagse erediensten en op de bijbelkring. Arie had de gave om met voorbeelden uit het gewone leven te vertellen wie Jezus voor hem was. Hij vond het prachtig om, op hoge leeftijd, oudleerlingen van de zondagsschool in de supermarkt tegen te komen, die hem precies konden vertellen wat hen was bijgebleven. Daar was hij dankbaar voor. Voor hun grote en langdurige inzet voor de zondagsschool van Eck en Wiel hebben Fietje en Arie een oorkonde van de PKN gekregen.
Arie groeide op in Eck en Wiel in een gezin met jongens. Als militair hielp hij mee om mensen te redden van de watersnoodramp van 1953. 
Hij trouwde met Sofia Willemina Vonk, een huwelijk dat 63 jaar heeft mogen duren. Hun huwelijk werd gezegend met twee prachtige dochters: Liesbeth en Diana. Blij waren ze met de kleinkinderen. 
Groot was het verdriet om het verlies van hun oudste dochter Liesbeth. Zij zouden er aan onderdoor zijn gegaan als ze niet de steun van het geloof hadden gehad. In 2015 moest Arie afscheid nemen van zijn geliefde Fietje. Hij bleef alleen achter. Diana en haar gezin hebben ook toen heel veel voor hem betekend. Zijn geloof werd nog weer intensiever. Psalm 27: 1werd belangrijk in zijn leven: De Here is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Hij kon de draad van het leven weer oppakken: was blij met de achterklein-kinderen, met zijn verhuizing naar een appartement bij de Valentijn in Maurik. Ook toen bleef hij de St. Anna-gemeente trouw. 
Dit jaar voelde Arie zich zwakker worden. Hij was blij met de hulp van STMR uit Maurik. Hij stierf in het ziekenhuis in Tiel op 29 augustus jl. 88 jaar oud.
In de dankdienst voor zijn leven op 3 september jl., die op zijn verzoek door ds. Nielen en ds. Rijken werd geleid, hebben we gedeeld in de geestelijke erfenis van Arie. We ontvingen deze met diep respect: De genade van Christus is genoeg was de boodschap. Geloof in Jezus Christus, Hij is de Redder van de wereld. 
Arie waarschuwde ook: Houdt je lamp brandend, d.w.z. blijf, door de diepten heen, geloven in Christus, in wie het Koninkrijk van God naderbij is gekomen. En hij laat ons delen in de belofte: Christus is het zaad dat aan de aarde wordt toevertrouwd. Zaad dat gezaaid wordt, om te worden prijsgegeven om juist daarin de oogst veilig te stellen. Zaad, zaaier en land zijn éen. Jezus staat zelf borg voor het goede horen en voor de oogst.
Vanuit de familiekring waren er liefdevolle woorden, gedichten, liederen. Heel bijzonder dat deze kring de bloedbanden overstijgt. We zullen hem missen.
Na de dienst hebben we het lichaam van Arie als zaad in de akker van de begraafplaats in Eck en Wiel gezaaid, waarvan de oogst gegarandeerd goed zal zijn. 
Geve God Diana en Luuk en Jan en Linda, Gerard en Ellen en Dennis en hun kinderen en de familie van der Woerd Zijn ontferming.

Ds. Aafke Rijken.

In memoriam Roelof Vink.

Op 15 augustus is toch vrij onverwacht overleden dhr. Roelof Vink. Hij woonde de laatste jaren in de Valentijn. 
In Eck en Wiel geboren, opgegroeid samen met zijn zus ging hij na de lagere school werken bij een kapper. Dat is zijn vak geworden. En als kapper was hij een man van het dorp, zonder afspraak kon je bij hem terecht. Kappers zijn een soort van biechtvaders, mensen vertellen veel bij de kapper en al werkend horen ze dat vriendelijk aan en reageren met een praatje. Hij wist veel van het dorp. 
Hij was blij met de kerk, hoewel hij er niet kwam op zondag. Hij kon als je met hem alleen was diepe en intense dingen zeggen over het geloof en de kerk. 
Met zijn nicht Netty van Tintelen had hij een goede band. Zij heeft trouw voor hem gezorgd in de laatste jaren, uit dankbaarheid dat hij zoveel voor haar heeft gedaan. Hij was een goedlachse man, vroeger op de toneelvereniging, actief in de Oranjevereniging en een trouwe vriend. Hij onderhield zijn vriendschappen als een trouwe hond. 
Op 20 augustus is in besloten kring afscheid genomen en is hij begraven. God beware zijn ziel, dat hij ruste in vrede.

Jan Willem Scheurwater.

Zangdienst 4 oktober.

Op 4 oktober stond een zangdienst in onze kerk ingepland. Helaas kan ook dit wegens Corona niet doorgaan (net als in maart dit jaar). 

Omdat wij toch met u en jou in contact willen blijven, willen wij D.V. die avond een alternatieve online zangdienst vanuit onze kerk organiseren / realiseren. Dit zal dan ook om 19.00 uur beginnen. 
Via kerkdienstgemist.nl kan iedereen deze dienst live of later bekijken / beluisteren. 
Laten we hopen en bidden dat deze manier wel kan en mag doorgaan. 

Hartelijke groeten, 
de Zangdienstcommissie.

Bijbelkring seizoen 2020-2021.

We hopen dat seizoen 2020-2021 weer op de traditionele manier kan en mag doorgaan.
Dit seizoen zullen we het boekje ‘De kunst van het leven’ van Evert Schimmel als leidraad gebruiken.
Negen bijbelstudies over schoonheid in ons leven, met onderwerpen als schoonheid in de schepping, in de bijbelse taal, in muziek en bouwkunst en in de manier waarop we God mogen dienen. De bijbelstudies sporen ons aan om elke dag schoonheid te zoeken en schoonheid te scheppen in onze dienst aan God en aan elkaar. Geschikt voor kringgebruik en persoonlijke studie.

In principe komen we als groep de laatste dinsdagavond van de maand bij elkaar, aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur. Locatie: het Jeugdgebouw. 

Data in 2020:

29 september,
27 oktober
24 november.
In december is er geen Bijbelkring. 

Data in 2021:

26 januari,
23 februari,
30 maart,
20 april (week eerder i.v.m. koningsdag),
25 mei
29 juni.

Tot slot, iedereen is welkom, alle leeftijden! Kom vrijblijvend een paar keer meedoen om te kijken of het iets voor je/u is. 
Meer willen weten, even bellen met ds. Nielen, tel. 0344-691034 of e-mailen predikant@kerkeckenwiel.nl

Hartelijke groeten,
alle leden van de Bijbelkring.

Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 29 september a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.