St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

11-02-2020

Kerkdiensten.

Zondag 16 februari, 10.00 uur: ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - bevestiging ambtsdragers.
Zondag 23 februari, 10.00 uur: ds. E.J. de Ruiter uit Amerongen.

Kinderkerk.

Op zondag 16 februari starten we met een blok met twee verhalen over Samuël. God roept Samuël in de tempel. En we lezen hoe Samuël later Saul tot koning maakt.
Iedere zondag kinderkerk om 10.00 uur in het Jeugdgebouw. 
Je bent van harte welkom!

Giften.

Giften voor de kerk, via mw. R. Muller € 10,–
                                via mw. E. Santing € 20,–
                                via dhr. G.J. vd. Pol € 10,–
                                via ds. T. Nielen € 10,–, € 20,– en € 12,50.

Zieken.

Wij willen alle zieken heel veel sterkte en van harte beterschap wensen. 
Ook diegenen die op een oproep zitten te wachten om geopereerd te worden of met revalidatie bezig zijn, en mensen die zich eenzaam voelen in deze donkere dagen. 
Wij wensen hen heel veel moed, kracht en vooral veel sterkte toe. 
Wij vragen om Gods zegen.

Uit de Anna-kamer.

Afgelopen week bezocht ik 2 bijeenkomsten over de kerk, één in Wageningen en één in Ingen. 
De eerste was georganiseerd door de landelijke kerk en ging over lichter besturen. De aanleiding is het rapport ‘Mozaïek van kerkplekken’, dat over de pioniersplekken gaat. Hoe kunnen zij verder als aansluiting met bestaande kerken gecompliceerd is? In dat rapport worden kleinere besturen voorgesteld voor de pioniersplekken. 
Vervolgens kwam in het land de vraag op of kleinere besturen ook mogelijk zijn in bestaande, kleine kerken, waar bijna geen ambtsdragers meer te vinden zijn. Een synodecommissie heeft dat onderzocht en kwam met een rapport ‘Lichter besturen’. Een van de gesprekspunten was wat de basistaak van de gemeente is. Volgens de kerkorde is de taak van de gemeente: zorg dragen voor de eredienst, pastoraat, diaconaat, missionaire taak en de geestelijke vorming. 
De vraag was of je gemeente kunt zijn als één of meer taken ontbreken en wie en wat er nodig is om die taken uit te voeren, hoe je dat doet, alleen of met anderen. De mogelijkheden werden op de avond verkend en besproken. De synode zal in april hierover beslissen. Op www.pkn.nl zijn de rapporten terug te vinden. 

De andere bijeenkomst was de ontmoetingsavond voor de ring Tiel in Ingen, georganiseerd door het Klavertje 5 (kerken van Maurik, Ingen, Ommeren, Echteld en Eck en Wiel). Bij de ring Tiel horen de kerken van de voormalige classis Tiel en zij hebben afgesproken 1x per jaar een ontmoetingsbijeenkomst te organiseren. 
Sake Stoppels (lector op de CHE) sprak over de kerk van de toekomst en zette een negental piketpaaltjes uit waarbinnen de kerk functioneert. Ik noem een paar. Allereerst houdt de kerk van de toekomst van de kerk van nu. Dat wil zeggen, je kunt wel grote idealen hebben over de kerk, maar als je alleen die idealen benoemt, dan vergeet je wat er nu al gebeurt. Daar wil je ook mee verder bouwen. Een andere is dat in de kerk van de toekomst mensen groeien. Dat roept bij mij de vraag op, waarin je als mens in de kerk kunt groeien en of dat nu ook al gebeurt. 
De twee avonden gaven stof tot nadenken en stof om eens over door te praten. 

Deze week houden we ons bezig met het voorbereiden van de familiedienst voor de 40-dagentijd (1 maart) en de vesper die daar aan voorafgaat (26 februari). 

Voor de agenda. 
- Donderdag 20 februari, 19.15 uur: Catechisatie in de Anna-kamer. 
- Donderdag 20 februari, 20.00 uur: Samen in gesprek over het levenseinde met Wim Graafland,                    huisarts in ruste. Verenigingsgebouw Maurik, (zie verdere informatie bij Maurik). 

Een hartelijke groet, 
ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag 
met spreekuur/inloop: 
van 10.00 tot 11.00 uur,
tel. 0344-691034 
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Zangdienst.

Deo Volente zondag 19 april, is er een zangdienst in onze kerk, aanvang 19.00 uur. Deze dienst zal in het teken van 75 jaar bevrijding staan. Voor deze dienst willen wij een gelegenheidskoortje oprichten. Tijdens de dienst zullen we dan samen een paar liedjes laten horen waarvoor we een paar keer bij elkaar zijn geweest.
Voor en met elkaar zingen, samen vieren en God voor deze vrijheid danken.
Wilt u met het koortje meedoen? Dan kunt u zich bij de zangdienstcommissie opgeven.
Komt u naar het koortje luisteren en met de samenzang meedoen? 
Voor alle twee bent u van harte welkom!
 
De Zangdienstcommissie,
Rianne van Meeteren, tel. 692563,
Annie van Houten, tel. 693194,
Marja van Amerongen, tel. 691927, e-mail: organist@kerkeckenwiel.nl

Inloopmiddagen.

Wij gaan er weer een gezellige middag van maken op 17 februari. 
U bent van harte welkom in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.
 
Kopij ‘De Kerk Roept”.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 februari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.