St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-01-2020

Kerkdiensten
 
Zondag 19 januari, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum.
 
Zondag 26 januari, 10.00 uur: mw. ds. T. Nielen uit Eck en Wiel viering Heilig Avondmaal.
 

Kinderkerk
 
Iedere zondag kinderkerk om 10.00 uur in het Jeugdgebouw. Je bent van harte welkom!
 

Giften
 
Giften voor het de kerk via mw. R. Muller € 20,–, € 10,–, € 10,– € 10,– en € 10,–;
     via ds. T. Nielen-Rosier € 12,50
     via dhr. G.W. Slob € 10,–
               via mw. T. van Rijswijk € 20,–
     via dhr. W. van der Linden € 10,– 
     via mw. E. Santing € 20,–    
     via mw. A. Slob € 10,–, € 5,– en €5,–
     via mw. A. van Bruxvoort € 20,–
 
Giften voor het bloemenfonds via mw. J.K. van der Linden-de Jonge € 10,–.
 
Giften voor de kerk 3x € 10,– via mevr. Van Elst.
 
Giften voor de diaconie 2x € 10,– via mevr. Van Elst.
 
Wij willen iedereen bedanken voor de giften en goede gaven.
 
 
Bloemengroet
 
De bloemen in de maand december zijn namens de gemeente ter bemoediging gegaan naar
dhr. M.B. Verbrugh, Henry Dunantstraat;
dhr. R. Vink, Saffatinstraat;
dhr. en mevr. Van Verseveld, Pr. Beatrixstraat;
dhr. en mevr. Van Rijn, Veerweg en naar
dhr. G.J. van Zoest, die uit het ziekenhuis thuis mocht komen.
 

Kerkbalans 2020
 
We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2020, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van zaterdag 18 januari t/m zaterdag 1 februari.
Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdragen, want voor het werk van de kerk is geld nodig. Het afgelopen jaar konden we ondanks uw betrokkenheid, de kosten voor de instandhouding van de erediensten en noodzakelijke activiteiten niet volledig worden gedekt (we hadden tekort op de begroting).
Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2020 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdrage. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen.
De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord/toezegging op te halen.
Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage!

De kerkrentmeesters.
 
 
Zieken
 
Op het moment van schrijven is de heer M. Verbrugh opgenomen in het ziekenhuis in Tiel.
Wij wensen hem en zijn familie veel kracht en sterkte toe.
Ook veel kracht en sterkte toegewenst aan de mensen die onder behandeling zijn en aan een ieder die op een oproep zitten te wachten. Het zijn altijd spannende tijden. Ook de zieken thuis veel beterschap gewenst. Wij wensen dan ook iedereen heel veel moed, kracht en vooral veel sterkte de komende tijden en Gods zegen toe.
Als u een kaartje wilt schrijven, dan kunt u in de hal van de kerk uit de boom een kaartje meenemen voor diegene die u wilt gedenken.
 
 
Uit de Anna-kamer

In goede machten
liefderijk geborgen
verwachten wij getroost
wat komen mag,
God is met ons des avonds
en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
Lied 511, 7; Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk.
 
Zo kunnen we na kerst het jaar 2020 in. We kijken terug op een mooie kersttijd. Een kerstrondgang door het dorp, afgesloten met een kindermusical in de kerk. De kerstnachtdienst met de muziekvereniging Prinses Juliana en de kerstmorgen met het koor Cantate Deo. En steeds de belofte van Immanuel: God met ons. Zoals Dietrich Bonhoeffer dat kon dichten en ervaren in de gevangenis, moge het zo zijn dat wij in ons leven ervaren dat God dichtbij is.
We hebben afscheid genomen van Rianne van Meeteren als jeugdouderling. We wensen haar en haar gezin kracht toe de komende tijd en verder herstel.
 
Voor de agenda.
- Dinsdag 14 januari, 20.00 uur: Gespreksgroep Geloof en Belijdenis in de Annakamer. We bespreken de hoofdstukken 6-8
van het boek In goed vertrouwen van Evert van der Veen.
- Zondag 19 januari, 10.00 uur: oecumenische viering in Ommeren. Voorganger is ds. Schenderling te Ingen.
- Donderdag 23 januari, 19.15 uur Annakamer: Catechisatie in de Annakamer. Onderwerp: de hemel.
In memoriam. Op 8 december is overleden dhr. Adrianus Onink, in de leeftijd van 74 jaar, echtgenoot van Janny Onink.
Op 14 december was het afscheid in Tiel. In de afscheidsdienst was er veel muziek en is zijn leven in dankbaarheid herdacht.
We lazen in de dienst uit Psalm 42, want Adrie wilde de woorden ’t Hijgend hert der jacht ontkomen laten klinken. Hij is als een letterlijk benauwd mens buiten adem op adem gekomen bij de waterstromen van God.
We wensen Jannie, de kinderen, de kleinkinderen en de overige familie de kracht en troost van God toe.
Een hartelijke groet,

ds. Trijnie Nielen-Rosier,
Aanwezig: woensdag
met spreekuur/inloop:
van 10.00 tot 11.00 uur,
tel. 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl
 
 
Inloopmiddagen
 
We starten weer met bijeenkomsten in het jeugdgebouw van 14.00 tot 16.00 uur.
Wij gaan weer gezellige middagen van maken op 27 januari, 3 februari en 17 februari. 20 januari vervalt.
 
 
Ouderensoos
 
Op 30 januari komt de ouderensoos weer samen. Zoals gebruikelijk om 14.30 uur in het jeugdgebouw.
U bent hiervoor allen uitgenodigd!
 
Hartelijke groet van
Betty Borst en Ans van Bruxvoort.
 

Kopij ‘De Kerk Roept”
 
De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 21 januari op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl.
Met een hartelijke groet,

Miranda van Dijk.