St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

Maandbrief

01-11-2019

Van harte welkom in de St. Anna kerk!
 
Een speciaal welkom aan de gasten in ons midden. We hopen dat u zich in onze kerk thuis voelt en wensen u een gezegende dienst. We mogen samen deze kerkdienst(en) beleven en Gods zegen ontvangen.
 
Elke eerste zondag van de maand is er na de dienst gelegenheid samen koffie/thee te drinken in de kerk.
 
Elke zondag is er tijdens de kerkdienst Kinderkerk in het jeugdgebouw. En iedere tweede zondag van de maand er een Tienerdienst ook in het jeugdgebouw.
 
Zondag  3 november.

10:00 uur voorganger: Mw. drs. W.R. v d Kaaden - Huttingga uit Overberg.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.

Collecten: 1e collecte bestemd voor najaars zending.
2e collecte  bestemd voor de kerk. 
Uitgangscollecte is bestemd voor instandhouding predikantsplaats.

Woensdag 6 november - Dankdag voor gewas  en arbeid.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen - Rosier. 

Ouderling van dienst: P.J. van Houten.

Collecten:                 Gezamenlijke collecte.

Zondag 10 november - Viering Heilig Avondmaal.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.

Ouderling van dienst: G.W. Slob. Afkondigingen Th. van Wijk.

Collecten: 1e collecte voor Dorcas.
Uitgangscollecte is bestemd voor de kerk.

Zondag 17 november.

10:00 uur voorganger: Ds. D. Schinkelshoek uit Veenendaal.

Ouderling van dienst: J.K. van der Linden.

Collecten: 1e collecte is bestemd voorde diaconie.
2e collecte is bestemd voor de kerk. Uitgangscollecte is bestemd voor de verwarming.

 
Zondag 24 november - Laatste zondag kerkelijk jaar.

10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen - Rosier.

Ouderling van dienst: G.J. van de Pol.  

Collecten: 1e collecte is bestemd voor de diaconie.
2e collecte is voor de kerk.
Uitgangscollecte is bestemd voor pastoraat.

Zondag 1 december - 1e Adventzondag (familiedienst)
 
10:00 uur voorganger: Ds. T. Nielen-Rosier.
 
Ouderling van dienst:         Rianne van Meeteren. 
 
Collecten: 1e collecte red een kind.
2e collecte  kerk.
3e collecte instandhouding predikantsplaats.
Activiteiten in onze gemeente.
 
Maandag     4  November: 14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Zondag       10 November: 09:30 uur  Tienerdienst in het jeugdgebouw. 
Maandag    18 November: 14:00 uur  Inloopmiddag in het jeugdgebouw.
Dinsdag      19 November: 19:30 uur  Kerkenraadsvergadering in het jeugdgebouw.
Dinsdag    26 November:  20:00 uur  Bijbelkring in het jeugdgebouw.
Woensdag  27 November:  10:00 uur  Inloop tot 12:00 uur in de Annakamer.
Donderdag 28 November:  19:00 uur  Catechisatie in de Annakamer.
Donderdag 28 November:  14:30 uur  Ouderensoos Sinterklaasviering in het jeugdgebouw.

Bericht van de Diaconie

Wij zijn voornemens de tuin van het jeugdgebouw volledig te laten snoeien en een nieuwe indeling te geven. Dit om duidelijk zichtbaar te maken waar de ingang is v/h Jeugdgebouw waar kerkelijke en diverse andere activiteiten zijn en een duidelijke afscheiding voor de ingang van de verhuurde bovenwoning met gedeelte tuin wat een privé bestemming heeft.

Uit de Annakamer

Ik wil iedereen bedanken die op welke manier  dan ook, ons medeleven heeft getoond na het overlijden van mijn schoonmoeder. Het heeft ons goed gedaan.

Op 10 november geven we in de viering weer aandacht aan mantelzorgers. Net als vorig jaar stelt de kerkenraad bloemen beschikbaar. Iedereen wordt uitgenodigd om een bloem mee te nemen voor een mantelzorger in zijn of haar omgeving.  Dit ter waardering en bemoediging. We realiseren ons dat voor velen mantelzorg vanzelfsprekend is. Je zorgt gewoon voor je ouder, je partner je kind je familielid of je buren. Dat heeft de ander ook voor jou gedaan, bv in de opvoeding, nu doe je het gewoon terug. Of  de ander zou dat ook jou doen. Naast dat gevoel van vanzelfsprekendheid en voldoening die mantelzorg geeft, is het soms ook zwaar. Daarom deze bloem, om te laten weten dat die kant er ook is.

In de week 46 van 11 tot 18 november, neem ik een paar dagen vakantie op. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met de scriba, mw. van der Linden 0344-694843. 

Een paar punten van uit gesprek met kerkenraad en gemeente op de gemeenteavond:

Op nieuwjaarsdag is er een gebedsdienst, geleid door een  ouderling en op de eerste zondag in het nieuwe jaar is er na dienst een Nieuwjaars begroeting. 

Kerkenraad  is bezig met beleidsplannen en plaatselijke regeling. Op de eerste volgende  gemeenteavond hopen we de wijzigingen in concept voor te kunnen leggen.

Vacature voor diaken. We zoeken een kandidaat/kandidaten. U kunt namen doorgeven van wie u geschikt acht.

Om met elkaar te kunnen blijven meeleven komen er kaartjes in de hal te hangen met adressen van mensen die aandacht kunnen gebruiken, vanwege ziekte, eenzaamheid of om een andere reden.  

Ouderlingen organiseren dit seizoen groot huisbezoek en leggen huisbezoek af naar behoefte of op indicatie.

Diaken en vrijwilligers brengen fruitbakjes rond naar ouderen, zieken en Valentijn na dankdag.
De leeftijd voor kerstattenties is verhoogd van 75 naar 80 jaar.

Contactgegevens predikant:
Ds. T. Nielen-Rosier
Woensdag aanwezig in de Anna-kamer, 10-11 uur, spreekuur / inloop
Tel. 0344-691034
e-mail predikant@kerkeckenwiel.nl

Verantwoording diaconale collecte van de maand Oktober
 
€ 38,40  Israël   
€ 35,00  Wereldvoedseldag   
€ 55,10  Werelddiaconaat   
€ 33,25  Diaconie  
 
Verantwoording collecte kerkrentmeesters van de maand Oktober

€ 154,20 Kerk     
€  36,40  Instandhouding predikant     
€  24,30  Pastoraat   
€  43,90  Klein onderhoud  
€  29,40  NBG  
 
Kopij 

Kopij voor de maandbrief van de maand december 2019 moet uiterlijk woensdag 27 november a.s. ingeleverd zijn op het e-mailadres: maandbrief@kerkenwiel.nl