St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

29-01-2019

Kerkdiensten
Zondag   3 februari, 10.00 uur; ds. W.L. Pera uit Leersum.
Zondag 10 februari, 10.00 uur; mw. ds. W.R. v.d. Kaaden uit Overberg.

Kinderkerk
Zondag 3 februari start de kinderkerk met een themablok van 4 weken over Mozes. 
Met Sirkelslag hebben we het ook over Mozes gehad. Wat mooi is het om het verhaal verder uit te diepen met de kinderen. De eerste zondag gaat over Mozes die door zijn moeder in een rieten mand in de Nijl gezet wordt en dan gevonden wordt door de dochter van de farao. We richten ons op de dochter van de Farao. 
 
Op zondag 10 februari gaat het over God die Mozes roept vanuit een brandende struik, en hij vertelt zijn naam aan Mozes. God wil het volk van Israël bevrijden uit Egypte. We richten we ons op de naam waarmee God zich bekendmaakt aan Mozes.

Wees welkom! Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees? Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom!
Jeugdgebouw: 10.00 uur.

Met hartelijke groet, 
Peter en Miranda, 
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Zieken
Wij zijn blij dat de heer Verseveld weer uit het ziekenhuis thuis gekomen is en wij wensen hem een spoedig herstel en van harte beterschap toe. Ook de mensen, die op een oproep zitten te wachten om opgenomen te worden in het ziekenhuis heel veel sterkte gewenst.
Wij denken aan de zieken die thuis moeten kuren en allen die het moeilijk hebben onder wat voor omstandigheden dan ook, allen heel veel sterkte en geduld gewenst.

Giften 
Ontvangen voor de kerk via mw. C. van Elst € 20,–
             mw. A. van Bruxvoort € 10,–
     mw. R. Muller € 10,–
     dhr. R. van Blijderveen € 10,–
     dhr. P. J. van Houten € 50,–

Uit de Anna-kamer 
Dinsdag 15 januari was er vergadering van de kerkenraad. Onder meer stond op de agenda de samenstelling van de kerkenraad. 
De kerkenraad heeft verschillende mensen benaderd naar aanleiding van de door de gemeente benoemde namen. Dit heeft niet geleid tot kandidaten voor de vacatures. 

Onze kerkrentmeester Gerrit Slob heeft besloten lid te blijven van de kerkenraad. Dat betekent dat nu aftredend en herkiesbaar is onze kerkrentmeester en scriba Jannie van der Linden. Zij zal worden herbevestigd in de dienst van 17 februari. 
Eventuele bezwaren moeten voor 7 februari schriftelijk worden ingediend bij de kerkenraad. 

De kerkenraad kent vacatures voor 1 kerkrentmeester en 1 diaken. 
Het is zeer wenselijk dat deze vacatures alsnog worden ingevuld. Nog steeds zijn namen welkom. 
U kunt die doorgeven aan leden van de kerkenraad. 

De oecumenische viering in Maurik stond in het teken van recht doen. In lied, schuldbelijdenis, gebed en overdenking kwam dat terug. 
Recht doen is een voorwaarde voor samen leven en feestvieren. De woorden van Franciscus inspireren mij. 

Heer, maak van mij een instrument 
van uw vrede. 
Laat mij liefde brengen 
waar haat is. 
Laat mij vergeving brengen 
waar schuld is. 
Laat mij eenheid brengen 
waar tweedracht is. 
Laat mij waarheid brengen 
waar dwaling is. 
Laat mij geloof brengen 
waar twijfel is. 
Laat mij hoop brengen 
waar wanhoop is. 
Laat mij licht brengen 
waar het duister is. 
Laat mij vreugde brengen 
waar verdriet is. 

Heer, laat mij ernaar streven 
niet dat ik getroost word, 
maar dat ik troost, 
niet dat ik begrepen word, 
maar dat ik begrijp, 
niet dat ik geliefd wordt, 
maar dat ik liefheb, 
want wie geeft, ontvangt, 
wie zichzelf vergeet, vindt, 
wie vergeeft, 
zal vergeving ontvangen, 
en wie sterft, 
zal ontwaken tot eeuwig leven

Liedboek; Zingen en bidden in huis en kerk, 2013, pag. 1355.

Op zondag 13 januari is mevrouw R. de Jongh-van Est overleden in de leeftijd van 88 jaar. 
Op vrijdag 18 januari is de afscheidsdienst geweest, geleid door dhr. J.W. Scheurwater. 
Aan haar leven op aarde is nu een eind gekomen. Ze wilde nog graag leven en genoot van alle bezoek en belangstelling. 
We wensen haar familie veel sterkte met dit verlies. 

Op woensdag 30 januari van 10.30 tot 11.00 uur is er inloop. 
Thema: goede voornemens. 
Iedereen die zin heeft in een goed gesprek onder het genot van een kopje koffie of thee is van harte welkom. 

Op 31 januari komt de gespreksgroep over geloof en belijdenis weer bij elkaar in de Annakamer om 20 uur. Welkom! 

In week 6, van 3 tot en met 10 februari, neem ik een week vakantie. 
Voor dringende vragen kunt u de scriba Jannie van der Linden bellen, tel. 0344-694843. 

Een hartelijke groet en een gezegend 2019,
ds. Trijnie Nielen-Rosier. 
Aanwezig: woensdag. 
Spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl 

Inloopmiddag
Wij hopen elkaar op maandag 4 en 18 februari weer te ontmoeten in het jeugdgebouw. 
De data voor de maand maart zijn ook al bekend: 4 maart en 18 maart. 
Iedereen is van harte welkom om gezellig een kopje thee of koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten. Leuk met elkaar spelletjes doen, af en toe een leuke quiz spelen of gedichten voorlezen. 
Kom gerust een keertje kijken van 14.00 tot 16.00 uur.

Zangdienst
Zondag 17 februari. D.V. op zondagavond 17 februari, aanvang 19.00 uur, is er een zangdienst in onze kerk. Deze dienst staat in het teken om samen God te loven en te prijzen. 
 
Hoe deze dienst er uit ziet: Uiteraard veel samenzang, denk hierbij aan liederen zoals ‘Door de kracht van Uw liefde’ en ‘Zoek eerst het koninkrijk van God’. 
 
Meestal nodigen wij een koor uit, maar dit keer hebben we een oproep gedaan, gevraagd of gemeenteleden de dienst muzikaal willen opluisteren. 
Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat een 8 tal mensen hieraan gehoor heeft gegeven. Een drietal volwassenen en een vijftal jeugdige leden.
 
Langs deze weg nodigen wij iedereen uit, samen uit volle borst te zingen en te genieten van muzikale klanken uit ons eigen dorp. 

Hartelijke groeten,
de zangdienstcommissie.
 
Kopij ‘De Kerk Roept’

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 5 februari 2019 op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.