St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

15-01-2019

Kerkdiensten.
 
Zondag 20 januari, 10.00 uur: ds. W.G. Rietkerk uit Utrecht.
Zondag 27 januari, 10.00 uur: ds. T. Nielen uit Eck en Wiel - Viering Heilig Avondmaal.

Kinderkerk.
 
We hebben drukke maanden achter de rug. Zondag 13 januari zijn wij weer gestart. Wees welkom!
Wil je ook bij de kinderkerk? Kent u kinderen die ook zouden willen komen? Of hebt u logees. Laat het ons weten of neem ze mee. Iedereen is bij ons van harte welkom! Jeugdgebouw 10.00 uur.

Met hartelijke groet, Peter en Miranda, 
e-mail: kinderkerk@kerkeckenwiel.nl 

Bloemengroet.

De bloemen zijn in de maand december gegaan naar; 
mw. R. de Jong in De Valentijn op 2 december
mw. J. Honders-Berendsen, Klaproosstraat op 9 december
mw. W. Kwint-Onink, Saffatinstraat op 19 december
dhr. Spies en dhr. Noorlander op 23 december
mw. G van Tintelen in De Valentijn op 30 december.
Wij wensen hen namens de kerkenraad van harte beterschap en een spoedig herstel toe.
 
Zieken.

Op het moment van schrijven hebben wij nog geen berichten binnen gekregen van mensen, die in het ziekenhuis liggen. Maar iedereen, die op een oproep wacht of onder behandeling is willen wij heel veel sterkte wensen om dit te ondergaan. 

Ook denken wij aan diegenen die alleen zijn en het moeilijk hebben, wij wensen hen veel moed en kracht en alle goeds toe.

Giften.

Ontvangen voor de kerk via ds. T. Nielen-Rosier € 20,– en € 12,50                                       
                                        via mw. R. Muller € 10,–, € 10,– en € 10,–
                                        via mw. A. Slob € 10,–, € 10,–, € 10,– en € 10,–
                                        via mw. T. van Rijswijk € 10,–
                                        via mw. W. van Tuil € 20,–                           
                                        via dhr. T. van Wijk € 20,–
                                        via mw. J.K. van der Linden € 10,–.
Ontvangen voor de instandhouding predikantsplaats via dhr. T. van Wijk € 10,–.
Giften diaconie via mw. W. van Tuil € 10,–.

Verjaardagsfonds.

Het verjaardagsfonds vierde kwartaal 2018 heeft opgebracht € 379,–. 
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank.

Kerkbalans 2019.

We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2019, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van zaterdag 19 januari t/m zaterdag 2 februari. 

Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdragen, want voor het werk van de kerk is geld nodig. Het afgelopen jaar konden ondanks uw betrokkenheid, de kosten voor de instandhouding van de erediensten en noodzakelijke activiteiten niet volledig worden gedekt.

Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2019 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdrage. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen. 

De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord / toezegging op te halen. 

Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage! 
De kerkrentmeesters.

Uit de Anna-kamer. 

Bij U God, ben ik veilig, 
U bent de God van alle tijden. 
Bij U vind ik rust deze dag. 
U beschermt me, 
ik hoef niet bang te zijn 
voor de toekomst, 
ik vertrouw op U. 

naar psalm 91 BGT. 

We kijken terug op mooie kerstvieringen, met koor, ouderen, in het dorp, met de kinderen, in de kerstnacht en op kerstmorgen. We hoeven niet meer bang te zijn, want het licht is in het donker verschenen. 
Op oudejaarsavond stonden we stil bij de woorden uit ps. 90: “Leer ons blij te zijn met elke dag, zodat we wijze mensen worden” en op nieuwjaarsmorgen klonken bovenstaande woorden. 
We kunnen zo weer vol vertrouwen een nieuw jaar in. 

We gaan ook met veel wensen 2019 in. In de hal van de kerk hebben velen wensen geschreven voor de Kerst en 2019 en aan een speciale kerstboom gehangen. Mooie wensen als vrede, gezondheid en geluk. Maar ook de wens om naar elkaar om te zien, en elkaar te troosten in moeilijke tijden. 
Laten we daar vooral werk van maken en zo vrede en geluk ervaren. 

Er was vreugde, er was verdriet. Op 24 december is mw. van den Berg-van Voorthuizen overleden. Op oudejaarsdag was de afscheidsdienst en de begrafenis. We hebben stil gestaan bij het leven van Ria, hoe zij haar licht heeft laten schijnen in haar familie, hoe flink ze is geweest, ook als het moeilijk was. En hoe snel het leven op aarde dan zo maar ineens afgelopen is. 
De verslagenheid is groot in de familie. Man, kinderen, kleinkinderen en overige familie zullen haar missen, want: 

Wat was je sterk en arbeidzaam, 
steeds heb je voor een ieder klaar gestaan. 
Flink was je heel je leven, 
moedig ben je tot het einde gebleven. 
Flink wil je nu dat wij zullen zijn, 
maar afscheid nemen doet zo’n pijn. 

Troost putten we uit het geloof dat Ria nu bij God is in zijn hand. 

Het vergaderwerk begint weer. Ook de verplichte primaire nascholing voor mij als predikant. Op 17 en 18 januari ben ik daarom in Doorn. Ik zal op 16 januari niet in de Anna-kamer zijn, maar wel telefonisch bereikbaar. 

Op 20 januari ga ik voor in de oecumenische viering in Maurik samen met Hein Schrama en met medewerking van het kerkkoor van de R.K. Parochie en Ellen van der Greijn-Sissi. Het thema is tot stand gekomen met de kerken in Indonesië: Recht voor ogen. Deuteronomium 16, 11-20. Zie voor informatie elders in De Kerk Roept. 

Een hartelijke groet en een gezegend 2019. 
Ds. Trijnie Nielen-Rosier,
aanwezig: woensdag, 
spreekuur/inloop: woensdag van 10.30 tot 12.00 uur, 
tel. 0344-691034,
e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Ouderensoos.

Deze maand komen we anders dan normaal op donderdag 24 januari samen in het jeugdgebouw om 14.30 uur. Mw. Wilma van de Veen van het NBG. (Nederlands Bijbelgenootschap) zal deze middag onze gast zijn. Zij zal ons o.a. iets vertellen over het boek ‘Dwalen door verhalen’. Dit is een verhalenboek voor mensen met geheugenproblemen dat ons door het NBG. aangereikt wordt. 

Het belooft weer een mooie middag te worden. Gasten zijn van harte welkom, bent u geïnteresseerd, kom, de koffie staat klaar! Voor de duidelijkheid nog even de datum: 24 januari, om 14.30 uur in het jeugdgebouw.

Rebinah en Ans wensen u allen veel heil en zegen in het nieuwe jaar!!
Rebinah, tel. 689805 en Ans, tel. 691939. 

Zangdienst.

Eerder hebben wij aan u en jou een oproep gedaan: “Als u, als jij altijd al een keer een Christelijk lied in een dienst wilde laten horen, zingend of met een muziekinstrument, dan kan het nu! Wij zijn naar mensen op zoek, (alle leeftijden), die de eerstvolgende keer een muzikale bijdrage willen leveren.” 

Inmiddels hebben we reacties ontvangen, maar aanmelden is nog steeds mogelijk. Dit kan per e-mail: 
organist@kerkeckenwiel.nl of telefonisch bij Annie van Houten, tel. 693194 of Marja van Amerongen, tel. 691927.
 
Er is inmiddels een datum ingepland, D.V. zondag 17 februari, aanvang 19.00 uur, zal deze dienst plaatsvinden. Noteer het alvast in de agenda. Iedereen is welkom.
 
Hartelijke groeten, de zangdienstcommissie.


Kopij ‘De Kerk Roept’.

De kopij voor de volgende uitgave moet uiterlijk binnen zijn op dinsdag 22 januari a.s. op het volgende 
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Met een hartelijke groet, 
Miranda van Dijk.