St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

09-01-2018

Kerkdiensten.
 
Zondag 14 januari, 10.00 uur: ds. A. Altena uit Leersum.
Zondag 21 januari, 10.00 uur: ds. G. v.d. Velde uit Rijswijk (Gld). Oecumenische dienst.

Kinderkerk. Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw.

Bloemengroet.
 
Met een groet van de gemeente zijn de bloemen uit de diensten van de maand december bezorgd bij:
Arie Quint, Madelievenkamp 12
Mw. Schimmel, Ganzert 15
Conny ter Haar, Kamillekamp 25
Dhr. van Maurik, Tielseweg 26A

Zieken.
 
Op het moment van schrijven verblijft de heer T. van Tintelen uit de Homoetsestraat 70 en de heer G.J. van Zoest uit de Homoetsetraat 44 in het ziekenhuis. 
Mevr. L van Tuil uit de Beatrixstaat is momenteel nog in het Vrijthof. Wij hopen dat het naar omstandigheden goed gaat en dat ze weer gauw in ons midden mag zijn.
Matthijs van Meeteren is in het ziekenhuis aan zijn amandelen geholpen.
Wij wensen ook de zieken thuis en mensen die het in deze periode moeilijk hebben heel veel sterkte, beterschap en Gods zegen toe.

Uit de Annakamer.
 
Het nieuwe jaar is begonnen. In de gebedsdienst op nieuwjaarsdag keken we terug en vooruit met het motto dat we geroepen zijn om vrij te zijn. Bevrijd van wat ons terneer drukt en vrij om God te dienen en het goede te doen. Want God heeft ons bevrijd en we zijn kostbaar in zijn ogen. 
 
De maand december was druk met vieringen. Het was fijn om de inzet en betrokkenheid van velen te zien. De musical van de kinderen, met beelden, spel en zang was prachtig. Er was veel werk verzet door de kinderen en door de leiding van de Kinderkerk. Hartelijk dank daarvoor.
De kerstpassie in het dorp trok veel belangstellenden.
 
De kerstvieringen met het koor en met de ouderensoos waren geslaagd. En dan de kerstnachtdienst met medewerking van de muziekvereniging Prinses Juliana en kerstmorgen met medewerking van het koor Cantate Deo. Ook daarvoor zijn we dankbaar.
 
Ook nu kijk ik vooruit. Op 21 januari is er een Oecumenische dienst in Eck en Wiel, waarin ds. Gea van der Velde uit Rijswijk voor gaat. Deze dienst wordt in het kader van de week van gebed voor de Eenheid van de Christenen gehouden en georganiseerd door de Oecumenische Werkgroep. Het thema is recht door zee naar aanleiding van Exodus 15. Het is het lied van Mozes bij de bevrijding uit Egypte, maar ook het lijflied van de kerken in het Caribisch gebied. En dat zal in de dienst duidelijk worden. Van harte welkom.
 
De classicale structuur van de kerk gaat veranderen. Als kerkenraad houden we ons zoveel als mogelijk op de hoogte hiervan en we zullen een aantal vergaderingen bezoeken die uitleg geven over de veranderingen Het staat gedeeltelijk ver van ons af, maar aan de andere kant zullen we er waarschijnlijk ook mee te maken krijgen. Dan is het goed om geïnformeerd te zijn. 
 
Ik wens u allemaal een gezegend 2018, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Actie Kerkbalans.
 
We willen uw aandacht vragen voor de Actie Kerkbalans 2018, welke dit jaar landelijk wordt gehouden van zaterdag 20 januari t/m zaterdag 3 februari. 

Onze gemeente is volledig afhankelijk van deze bijdragen, want voor het werk van de kerk is geld nodig. De afgelopen jaar(en) konden we dankzij uw betrokkenheid, de kosten voor de instandhouding van de erediensten worden gedekt. Bovendien stelde het de kerk in staat om allerlei activiteiten te ontplooien.

Ondanks dat heel veel kerkenwerk door vrijwilligers wordt gedaan stijgen de kosten. Ook voor het jaar 2018 doen we een dringend beroep op uw financiële bijdrage. Daarom willen we u vragen om ruimhartig bij te dragen aan het in stand houden van onze gemeente en waar mogelijk uw bijdrage te verhogen.
 
De vrijwilligers komen bij u aan de deur om uw antwoord/ toezegging op te halen. 
Namens de kerkenraad hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage! 
De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:    via mevr. R. Muller 3x € 10,– en € 5
                                            via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–
                                            via ds. T. Nielen € 10,–
                                            via mevr. T. van Rijswijk € 20,–
                                            via dhr. W. van der Linden € 15,–
                                            via mw. A. Slob € 15,–, € 10,–  en € 5,–. 
En voor het bloemenfonds: via mevr. J. van der Linden € 5,–
Hartelijk dank!

Verjaardagbusjes.
 
De verjaardagbusjes hebben in het 4e kwartaal van 2017 € 371,20 opgebracht.
Alle gevers en medewerkers hartelijk dank hiervoor.

Inloopmiddagen.
 
Inmiddels is de eerste bijeenkomst op 8 januari in het nieuwe jaar al geweest. De volgende data bent u weer van harte welkom in het Jeugdgebouw: 22 januari, 5 februari, 19 februari, 5 maart en 19 maart. Om 14.00 uur is de koffie/thee klaar.

Afscheid.
 
Zoals velen van u al weten hebben wij Eck en Wiel verlaten en verblijven we tijdelijk op het vakantiepark Blijwerven in Ingen. Bijna 15 jaar hebben we met veel plezier hier gewoond en zijn dankbaar voor de mooie tijd die we gehad hebben, mede door de vele contacten die we kregen via de kerk. 
 
Tijdens de ziekte van ds. Faassen, ca. 10 jaar geleden, heb ik als diaken de taak op mij genomen om de kopij voor De Kerk Roept te verzorgen. Door de verhuizing komt daar nu vanzelfsprekend een einde aan, we hopen omstreeks 1 februari ons nieuwe huis te betrekken op het adres: Spoorbaanweg 79, 3911 CB, Rhenen.

Goede wensen.
 
In het nieuwe jaar wensen we elkaar het allerbeste toe. Bij het beëindigen van mijn bijdrage aan De Kerk Roept wil ik besluiten met enkele toepasselijke dichtregels van Frans Weerts:

Ik wens je wat licht 
in momenten van zorgen,
Ik wens je wat hoop
en wat uitzicht op morgen.

Ik wens je wat warmte
in kil-grijze dagen,
Ik wens je een antwoord 
bij twijfels en vragen.

Ik wens je wat zachtheid
als woorden te hard zijn,
Wat vreugde en vrede
als gedachten te zwart zijn.

Ik wens je Gods zegen
over de komende jaren,
Dat Hij je in zijn liefde
mag blijven bewaren.

Kopij “De Kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 16 januari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Website.
 
Voor actuele informatie is het de moeite waard om de website van de kerk te bekijken o.a. foto’s en een verslag van de Kerstpassion in het dorp, die veel belangstelling trok. 
 
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,
Trudy Hekman.