St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

05-12-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 10 december, 10.00 uur: ds. G. Boer uit Rhenen. 2e Adventszondag     
Zondag 17 december, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal. 3e Adventszondag.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er kinderkerk in het jeugdgebouw naast de St. Anna kerk. Wij starten om 10.00 uur.
We lezen, luisteren, praten, zingen en knutselen. Zit jij op de basisschool? Kom gezellig eens langs!

Zaterdag 9 december a.s. gaan we weer knutselen voor de Kerst Passion in Eck en Wiel. 
We maken mooie kerstspullen voor de verkoop op zaterdag 23 december. Iedereen die wil komen knutselen is welkom! Ook gaan we deze dag ons decor voor de kerstmusical maken. Alle hulp is welkom.

Zondag 10 en 17 december starten we in de kerk met ons adventsproject. Vervolgens gaan we ons opmaken voor de laatste voorbereidingen voor ons kinderkerstfeest.

U komt toch zeker ook op zondag 17 december naar de viering van ons kinderkerstfeest in de kerk? We beginnen om 19.00 uur. Wees welkom!

Sirkelslag Kids 2017. We schrijven d.d. 17 november. Een vrijdagavond in Eck en Wiel. Buiten is het donker en het is stil op straat. Echter in het jeugdgebouw brandt er licht; daar is het warm, gezellig druk en ook een beetje spannend. Elf kinderen van de kinderkerk zitten op het puntje van hun stoel om met Sirkelslag mee te gaan doen. Het thema van het spel: “Voor de Here en voor Gideon”. 
De leiding heeft een DVD ontvangen die pas om klokslag 19.30 uur vertoont mag worden. 
Aan de hand van een verteller, een klok, een jury en een diverse spellen werd er meegedaan aan een landelijk spel. De meeste lol hebben we beleefd aan het waterdrinken op de manier zoals de soldaten van Gideon dat deden en aan het opblazen van een ballon met azijn en bakpoeder. Het was een leuke en leerzame avond en zeker voor herhaling vatbaar. De score: plek 88 van de 177 deelnemers. 
Namens de kinderkerk, Miranda Spies.

Bloemen kerkdiensten.
 
In de maand november zijn de bloemen met een groet van de gemeente bij de volgende adressen bezorgd: mevr. Boelhouwer, Jordenstraat
dhr. G. van Bruxvoort, Tielseweg
mevr. L. Broekhuizen, Valentijn
Femke van Doorn, Madelievenkamp 
dhr. H. van Rijn, Veerweg.
                   
Zieken.
 
Hoewel de zieken nu niet met name worden genoemd wensen we de kwetsbare mensen thuis en zij die in de verzorgings/verpleeghuizen verblijven heel veel sterkte.
Laten we proberen op verschillende wijze met elkaar mee te leven. Belangstelling voor de ander, een kaart met goede wensen enz. doet soms heel goed, een mens leeft immers niet voor zichzelf alleen!

Overleden.
 

We kregen het bericht binnen van het overlijden van mevr. Lisa Broekhuizen, vroeger woonachtig op de Kamillekamp, maar de laatste periode van haar leven verbleef zij in de Valentijn.
Wij wensen de fam. heel veel sterkte met dit verlies. In het volgende nummer zal hier meer aandacht aan besteed worden.

Uit de Anna-kamer.
 
Het was een spektakel: de Sirkelslag met de kinderen op 17 november. Samen met Corina van Dijk had ik de taak om jurylid te zijn. Ik heb genoten van het plezier en het enthousiasme van de 11 kinderen die mee deden. En een spelletje als memory is pittig als de plaatjes op elkaar lijken! 
De leiding van de kinderkerk had alles tot in de puntjes voorbereid. Hartelijk dank!

Op 21 november was er visitatie. De visitatiecommissie heeft met mij alleen gesproken en met de kerken-raad en er was ruimte voor het gesprek met de gemeente. Het waren goede gesprekken, waarin de zorgen gedeeld konden worden en gesproken werd over de bron waaruit we putten voor het werk in de kerk.

Op 26 november hebben we de namen genoemd van de overleden gemeenteleden. Naast het verdriet is er de belofte van Gods rijk, waar alle tranen gewist zullen worden. Zo is er verdriet èn hoop.
Ondanks zorgvuldige voorbereiding stond er in de vorige De Kerk Roept een fout, die ik nu wil rechtzetten. We hebben de naam van dhr. C.W. Bentschap Knook genoemd. 

Op 10 en 17 december worden de namen afgelezen van degenen die op 7 januari 2018 als ambtsdrager bevestigd zullen worden. Voor diaken dhr. T. van Wijk, voor ouderling kerkrentmeester dhr. G.W. Slob (herbevestiging). We zijn blij dat zij in het ambt willen staan. 

De drukke decembermaand staat weer voor de deur. Familiedienst op 1e advent, kerstvieringen in de Valentijn, met het koor, met de ouderensoos en de kinderkerk. Ook de voorbereidingen voor de kerstnachtdienst en kerstochtend zijn in volle gang. Ik wens iedereen een goede voorbereiding toe met daarin ook momenten van stilte en rust.

Met vriendelijke groet, ds. Trijnie Nielen-Rosier,
spreekuur: elke woensdag van 10.30 tot 12.00 uur in de Anna-kamer
tel. 0344-691034, e-mail: predikant@kerkeckenwiel.nl  

Kerstviering ouderen.
 
De diaconie nodigt de ouderen van onze gemeente uit voor de kerstviering op donderdag 21 december in het jeugdgebouw. Aanvang 16.00 uur, zaal is open om 15.30 uur.
U ontvangt thuis nog een persoonlijke uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Herinnering.
 
Wij attenderen u er op dat de toegezegde Vrijwillige Bijdrage 2017 nog niet door alle gemeenteleden is overgemaakt. Wellicht is dit aan uw aandacht ontsnapt, vandaar deze herinnering.
De kerkrentmeesters.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:       via dhr. W. van der Linden € 20,–.
Ontvangen voor de diakonie: via mevr. C. van Elst € 5,– en € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 12 december a.s. op het volgende e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl                     

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet. 
Trudy Hekman.