St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

11-04-2017

Kerkdiensten.
 
Donderdag 13 april, 19.30 uur: ds. W.L Pera uit Leersum. Viering Heilig Avondmaal.
Vrijdag        14 april, 19.30 uur: ds. G. Boer uit Rhenen. Goede Vrijdag.
Zaterdag     15 april, 19.00 uur: ds. H. Overdijk uit Ommeren. Stille Zaterdag (gebedsbijeenomst).
Zondag       16 april, 10.00 uur: ds. W.L. Pera uit Leersum. 1e Paasdag.
Zondag       23 april, 10.00 uur: dr. W. de Greef uit Leersum.

Bij de diensten.
 
Zoals gebruikelijk verleent het koor Cantate Deo haar medewerking op 1e Paasdag. We zijn blij dat naast de begeleiding op het orgel door Marja van Amerongen, ook Peter van Dijk weer met zijn trompetspel een bijdrage levert aan de paasdienst. Ook de kinderkerk is een gedeelte van de dienst in ons midden, hun aanwezigheid heeft toch altijd weer een bijzondere meerwaarde! Met als voorganger de ons inmiddels bekende ds. W.L. Pera hopen we met elkaar een gezegende dienst te hebben. 
De diensten voorafgaande aan Pasen, in de Stille Week, staan in het teken van het lijden en sterven van Jezus. 
Op Witte Donderdag vieren we het Heilig Avondmaal, zoals ook Jezus deed met zijn leerlingen voordat hij overgeleverd werd.
We hopen u dan uiteraard ook te begroeten.

Kinderkerk. Iedere zondag is er om 10.00 uur kinderkerk in het Jeugdgebouw.
 
Zoals gebruikelijk starten we op zondag 16 april met ons paasontbijt. Met een goed gevulde maag gaan we naar de kerk en vieren we met de gemeente dat Jezus is opgestaan. Tijdens de dienst gaan we er even tussenuit om met het jonge gezelschap naar ons kinderverhaal te gaan luisteren en een stralende zon te knutselen. Aan het einde van de dienst gaan we terug naar de kerk.
Na Pasen gaan we weer op reis naar Pinksteren.
 
De kinderkerk bedankt iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan het paasproject van de kinderkerk, in welke vorm dan ook. Voor assistentie tijdens de diensten of het doneren van spulletjes voor onze bewerkingen. Of heeft u gewoon genoten van onze voordrachten en ons zingen. Het mag ook wel eens gezegd worden: wij zijn blij met u!
Namens de leiding, Miranda van Dijk.

Zieken.
 
Op het moment van schrijven verblijven er verschillende personen voor een (ernstige) behandeling in het ziekenhuis Rivierenland. Het gaat om de volgende gemeenteleden:
Dhr. W. van den Linden, Hellenbergstraat en mevr. M. Kaspers, Korenbloemstraat. 
Gelukkig mocht mevr. W. Verbrugh, Henry Dunantstraat, na een heupoperatie weer terugkeren uit het ziekenhuis, we wensen haar een algeheel herstel toe. 
Ongetwijfeld zullen er mensen zijn die ook kampen met gezondheidsproblemen maar hier niet met name genoemd worden. 
Wij wensen een ieder van harte beterschap en Gods onmisbare zegen toe.

Beroepingswerk.
 
Het verheugt de kerkenraad dat zij u kan mededelen dat mevr. ds. T. Nielen-Rosier, het beroep dat op haar als nieuwe predikant voor onze gemeente is uitgebracht, heeft aangenomen. 
Na de afkondiging van zondag 2 april jl. zijn er geen bezwaren binnengekomen voor de termijn die daar voor staat en daarmee is het beroep aanvaard.
 
De kerkenraad is u allen die hieraan een bijdrage hebt geleverd en met name de beroepingscommissie, zeer erkentelijk.

Afscheid.
 
Zondag 2 april is Conny ter Haar afgetreden als diaken van de St. Anna Kerk en hebben wij afscheid van haar genomen, met als dank een mooi bijbels dagboek en een voorjaarsboeket.
Zij heeft 1 jaar met ons in de kerkenraad samengewerkt en daarvoor bedanken wij haar hartelijk.
Wij zijn nu met spoed op zoek naar een 2e en 3e diaken.
Er is vast wel iemand die zich daar voor in wil zetten, schroom niet en kom eerst eens praten over wat het inhoudt.
Ook kunnen wij vrijwilligers gebruiken, die ons van tijd tot tijd kunnen helpen.
U kunt contact opnemen met een van de kerkenraadsleden.

Inloopmiddag. 
 
De volgende data bent u weer vanaf 14.00 uur van harte welkom in het Jeugdgebouw:  24 april, 8 en 29 mei hopen we u weer te ontvangen.

Verjaardagsbusje.
 
Het verjaardagsbusje heeft in het 1e kwartaal van dit jaar het mooie bedrag van € 562,57 opgebracht. 
Alle vrijwilligers die daar steeds weer voor op pad gaan en natuurlijk alle gevers, heel hartelijk dank! 

Verantwoording giften. 
 
Ont­van­gen voor de kerk: via mevr. T. van Rijswijk € 10,– en via mevr. R. Muller 2x 10,–. 
Hartelijk dank! 

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 18 april a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl  

Namens de kerkenraad allen gezegende paasdagen gewenst.
Trudy Hekman.