St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-03-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 19 maart, 10.00 uur: ds. J. Alma uit Veenendaal, 3e Zondag 40-dagentijd.
Zondag 26 maart, 10.00 uur: ds. C. Fieren uit Rhenen, 4e Zondag 40-dagentijd.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er om 10.00 uur Kinderkerk in het Jeugdgebouw naast de St. Anna kerk.

Aan onze oproep aan de gemeente om bloempotten mee te nemen is goed gehoor gegeven. Over een aantal weken wacht u een verrassing. Dank voor het enthousiasme!

In de 40-dagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. De kinderkerk maakt dit zichtbaar in de kerk met behulp van een afbeelding van een opkomende zon. De zon is een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan schijnen. 

Zondag 19 maart: levende woorden. Dagelijkse zeggen we veel woorden. Daar zitten mooie maar ook lelijke woorden tussen. Stel dat je jaren niet hebt kunnen praten en opeens weer wel? 

Zondag 26 maart: meer dan genoeg vertrouwen. Vertrouwen dat er genoeg is, dat je maar je hand hoeft op te houden en dat je dan ontvangt. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. 

Leiding kinderkerk.

Delen.
 
In deze 40-dagentijd zijn we ons misschien wat meer bewust van een betere balans tussen arm en rijk. Samen delen kan een positieve invloed op ons leven hebben, want……..

Deel je eten 
en het zal je beter smaken.
Deel je blijdschap 
en ze zal groter worden.
Deel je zorgen 
en ze zullen minder zwaar 
worden.
Deel je enthousiasme 
en je zult elkaar aansteken.
Deel je kennis 
en ze zal aangevuld worden.
Deel je liefde 
en je zult liefde krijgen.
Deel je leven 
en je zult mens worden.

Van de diaconie.
 
In februari 2016 werd ik in een mooie dienst door dominee Quik bevestigd als diaken. Inmiddels is er een jaar voorbij, tijd om terug te kijken, de balans op te maken. Het is een enerverend jaar geweest vol met ups en downs, uitdagende maar ook leerzame momenten. Ik moet echter ook tot de conclusie komen dat het afgelopen jaar een zware wissel op mijn privéleven getrokken heeft, naar mijn mening een te zware. 
Daarom zal ik per 1 april a.s. het ambt van diaken neerleggen.
Ik wil u, de gemeente, bedanken voor het vertrouwen in mij het afgelopen jaar, met u en door u zijn er mooie dingen tot stand gekomen. Ik hoop dat twee gemeenteleden zich tot dit mooie ambt geroepen voelen, zodat er weer een voltallige diaconie gevormd kan worden.
 
Met vriendelijke groet, Conny ter Haar.

Aansluitend hierop wil ik Conny hartelijk bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Ik wens je met je gezin alle goeds toe, zodat je alles weer een plekje kunt geven.

Hierbij wil ik een oproep doen aan de gemeenteleden om erover na te denken, dat we met spoed een paar diakenen erbij moeten hebben. Het is onmogelijk voor mij om dit ambt alleen voort te zetten en deze verantwoording op mij te nemen.
Ik hoop, dat er iemand opstaat en zegt: ‘ja natuurlijk wil ik dat doen om zo de diaconie en de kerk in stand te houden.’ Gebeurt dit niet, dan kan dit wel eens nare gevolgen hebben. 
Wij blijven op u vertrouwen!

Met vriendelijke groet, Corrie van Elst (diaken).

Ouderensoos.
 
Op 6 april a.s. is er weer ouderensoos. Wie vieren dan samen het paasfeest. U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom in het jeugdgebouw. We eindigen de middag met een gezamenlijke broodmaaltijd. 
We hopen u allen te ontmoeten op 6 april. 
Belangstellenden en nieuwe leden zijn van harte welkom, maar geeft u dan wel even op.

Met hartelijke groet, Ans, tel. 691939 en Rebinah, tel. 689805.

De Klepel.
 
Dit jaar zullen er twee Klepels verschijnen, zoals u weet wordt dit krantje met informatie over de kerk van Eck en Wiel huis aan huis bezorgd, zodat het hele dorp op de hoogte blijft van de activiteiten in en rond onze kerk. 

Connie ter Haar heeft dit jarenlang verzorgd, maar heeft besloten om hier mee op te houden. Vanaf deze plaats willen wij haar hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze hier voor gedaan heeft. 

Gelukkig wil Leontien van Oort het van haar overnemen. We zullen er met elkaar voor moeten zorgen dat de kopij, op een nog nader af te spreken tijd, naar Leontien gestuurd wordt, zodat zij er een mooie en informatieve Klepel van kan maken. 

Inloopmiddag.
 
De data voor de komende tijd dat we weer bij elkaar komen in het Jeugdgebouw zijn: 20 maart, 3 april,
10 april en 24 april. In verband met Pasen op 17 april is het weer 2 weken achter elkaar. Iedereen is vanaf 14.00 uur van harte welkom.

Verantwoording giften.
 
Ontvangen voor de kerk:       via mevr. J.K. van der Linden € 10,–
                                               via ds. J. Alma € 10,–
                                               via mevr. C. ter Elst € 10,–
                                               via de bank € 1.000,–. 
Ontvangen voor de diaconie: via mevr. A. van Bruxvoort € 10,–
                                               via mevr. R. Muller € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij ‘De Kerk Roept’.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 21 maart a.s. op het volgende
e-mailadres:  kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet, 
Trudy Hekman.