St. Anna Kerk
Hervormde Gemeente
Eck en Wiel
route >

De Kerk Roept

14-02-2017

Kerkdiensten.
 
Zondag 19 februari, 10.00 uur: ds. D. Eckhard-Groeneveld uit Ingen.                                                           Zondag 26 februari, 10.00 uur: dr. M.C.A. Korpel uit Leusden.

Kinderkerk.
 
Iedere zondag is er Kinderkerk in het Jeugdgebouw. Aanvang 10.00 uur.

Zieken.
 
Er zijn heel wat zieken in de gemeente en/of mensen die voor onderzoek naar het ziekenhuis moeten.
Mevr. Drost, Homoetsestraat in Maurik, is weer opgenomen ge­weest in het ziekenhuis, gelukkig mocht ze na een paar dagen weer naar huis. 
Mevr. Broekhuizen van de Kamille­kamp blijft maar aan het tobben, de laatste berichten zijn dat ze voor de zoveelste keer weer opgenomen is in het ziekenhuis. 
Mevr. de Keizer van de Rijnbandijk en mevr. de Jongh uit de Valentijn liggen op het moment van schrijven ook nog steeds in het ziekenhuis Rivierenland in Tiel. 
Verder zijn er mensen thuis die door ziekte extra verzorging nodig hebben.
Wij wensen alle zieken thuis, in het verpleeg- of ziekenhuis heel veel sterkte en beterschap. Wij bidden hen in deze moeilijke periode Gods nabijheid toe.

Overleden.
 
Op 3 februari is kalm en vredig heengegaan, omringd door haar dierbaren, Truus van Eck-van Doorn.
In de volgende Kerk Roept zal er een in memoriam geplaatst worden.

Ouderensoos.
 
Even een geheugen opfrissertje. Op donderdag 23 februari is er weer ouderensoos in het jeugdgebouw. 
We beginnen  zoals altijd om half 3. Het belooft weer een mooie middag te worden! 
Tot ziens op 23 februari. Nieuwe leden uiteraard ook van harte welkom!!
Ans en Rebinah.

Bezoekdames.
 
Op dinsdag 7 fe­bruari zijn de bezoekdames bij elkaar geweest ten huize van de fam. van Bruxvoort. We werden ontvangen met koffie en heerlijke appeltaart. 
Zoals u weet worden de ouderen die bij onze kerk ingeschreven staan vanaf 80 jaar rond hun verjaardag bezocht. De bezoekdames proberen dat naar ieders tevredenheid te vervullen. Het wordt op prijs gesteld als informatie over ziekte e.d. ook aan hun doorgegeven wordt, zodat we kunnen meeleven met elkaar.

Verantwoording giften.
 
Ontvan­gen voor de kerk: via dhr. G. Quist € 10,–. 
Ontvangen voor het bloemenfonds: via mevr. R. Muller € 10,–.
Hartelijk dank!

Kopij “De kerk Roept”.
 
Voor de volgende uitgave moet de kopij uiterlijk binnen zijn op dinsdag 21 februari a.s. op het volgende
e-mailadres: kerkblad@kerkeckenwiel.nl   

Namens de kerkenraad allen een hartelijke groet.
Trudy Hekman.